Социалните услуги трябва да създават условия за трудова реализация

„С прилагането на интегрирани и достъпни социални услуги трябва да направим така, че хората, които се подпомагат, да имат възможност за трудова реализация. Това е най-сигурният път те да се почувстват пълноценни в обществото и да имат доходи от труд“. Това каза днес в Габрово министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя откри дискусия на тема „Партньорство за качествени и достъпни социални услуги“, в която участваха представители на местната власт и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев.


След като участва във форума, министър Русинова откри Дневен център за деца с увреждания в Габрово, в който ще могат да бъдат обслужвани 40 деца.

„Трябва да гледаме на социалното подпомагане като начин за активно включване на хората в обществото, а не като изразходване на публични средства“, подчерта по време на дискусията Русинова. Тя подчерта, че подкрепата трябва да се насочи към хората в най-голяма нужда като децата с увреждания.

Министър Русинова съобщи, че в момента МТСП работи по изцяло нова концепция, заложена в проекта на Закон за социалните услуги. „Беше крайно време да се създаде нормативен акт, който да регламентира социалните услуги. Усилията ни са насочени към превръщането на мрежата от социални услуги в истинска и ефективна грижа за хората в нужда“, подчерта министърът. Русинова допълни, че проектът на новия закон ще постави акцента върху развитието на интегрираните и достъпни услуги, с които да се активират хората в нужда, да се помогне тяхната интеграция в обществото, да се облекчи достъпа им до образователната система и здравеопазването.

„Друг важен приоритет за ръководството на МТСП са промените в Семейния кодекс, свързани с осиновяването“, посочи министър Русинова. Тя допълни, че целта е процедурата да стана по-прозрачна и бърза. „Осиновяването и приемната грижа са изключително важни за нас, защото те подпомагат ранното детско развитие и променят съдбата на децата“, подчерта министърът.

Като важен приоритет в партньорството между държавата, местната власт и неправителствения сектор министър Русинова определи продължаването на процеса по деинституционализация. „Има осигурено европейско финансиране през новия програмен период на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Региони в растеж“ за тази цел. Важната задача пред всички нас е да намерим механизмите, с които тези средства да се изразходват по най-добрия начин“, каза министър Русинова.

Тя допълни, че в момента се изработват планове за продължаване на деинституционализацията на грижата за децата и възрастните хора. „Работим успоредно и по двете приоритетни групи, за да осигурим покритие на социалните услуги за хората, които попадат в тях“, каза Русинова.

Тя увери, че ще продължи и финансовата подкрепа за приемната грижа в България. „Искаме тази услуга да стане изцяло децентрализирана, защото експертите на местно ниво и на терен знаят най-добре от каква подкрепа се нуждаят хората в нужда там“, допълни министърът.

Министър Русинова посочи, че в бъдеще диалогът с общините и неправителствените организации за развитието на социалните услуги ще се активизира още повече. „Успешният път се основава на диалогичност и съпричастност. За да има успех това, което правим за хората, които имат най-голяма нужда, трябва да чуваме гласът на местните власти и на гражданското общество“, допълни тя.

Русинова подчерта, че темата за децата в риск трябва да бъде във фокуса не само на държавата, но и на местната власт и гражданското общество. Тя допълни, че е нужно да се предприемат съвместни действия за осигуряване на подкрепа на децата в риск, както и за гарантиране и защита на правата им. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Цветан Васев акцентира по време на дискусията върху партньорството между АСП и община Габрово.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията