Инвестициите в ранно детско развитие

Инвестициите в детското развитие дават резултати в дългосрочен план, заяви министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова при посещението си в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в кв. „Надежда“ в София.

След като през 2009 година стартира процесът на затваряне на домовете за деца с увреждания, към края на миналата година всички места от казармен тип, в които имаше много лоши битови условия, бяха затворени.

На тяхно място създадохме къщички, в които условията за живот са много по-близо до семейната среда, а децата имат достъп до образование и здравни услуги. Тук за тях се грижат добре подготвени екипи от социални работници и психолози“, каза Русинова.

Тя подчерта, че през следващите години предстои да се затворят домовете за деца, лишени от родителски грижи. В момента в тези институции има 653 деца. Реформата ще се финансира по линията на европейските фондове. От септември, на база на предварително подготвена карта на услугите, ще започнат инвестиции в инфраструктура и подготовката на персонала.

„Правим изчисления какво ще е необходимо на всяка община от гледна точка на инфраструктура и поддръжка на екипите“, каза Русинова. Тя посочи, че за периода 2014 – 2020 година за социално включване има отделени 650 млн. евро от Европейския социален фонд.

„Част от децата, които са в институции, са застрашени от отпадане в училище. Впоследствие това затруднява достъпа им до пазара на труда. Затова усилията ни са насочени както към тяхната образователна интеграция, така и към превенцията им от социално изключване“, каза министър Русинова.

Тя обърна внимание и на реформата, която ще стартира с подготвения от Министерството на труда и социалната политика нов Закон за социалните услуги. „Той ще създаде условия за реална конкуренция между всички доставчици на социални услуги и нови стандарти, което ще повиши качеството и ефективността на социалните услуги. Благодарение на това инвестициите от европейски средства и от националния бюджет ще могат да се насочват по-добре“, добави министър Русинова.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика  |  линк към статията