За да се отговори на технологичните и икономическите промени, е необходимо непрекъснато инвестиране в развитието на уменията на работната сила, казва зам.-министърът на труда и социалната политика.

- Госпожо Русинова, безработицата поддържа рекордно ниски нива, а работодателите изпитват недостиг на подготвени кадри.
Има ли актуални програми за повишаване на квалификацията на работната ръка?

- В период на висока заетост, квалификацията и подготовката на кадрите са от ключово значение за всички български фирми. Процедурата „Умения“ на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се стреми да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени работодателите. Тя им дава възможност да провеждат обучения на служителите си – за ключови компетентности, специфични обучения за работно място, както и такива за придобиване на квалификационна степен.

- Какъв тип обучения се предвиждат?

- Обученията по дигитални компетентности са ключови в програмите на Министерството на труда и социалната политика през следващите няколко години, защото дигитализацията е не само бъдещето, но вече е и част от пазара на труда. В момента в 94% от работните места в Европа се използва интернет, 75% са свързани с работа с компютър, 22% - с интернет платформи, а 8% от работещите използват автоматизирани машини. Дори в земеделието, строителството и търговията служителите трябва да имат основни ИТ умения. 80% от продавачите например трябва да имат базови знания за работа с определен софтуер. Подобни изисквания има за 50% от работните места в строителството и за 34% в земеделието. Това е настоящето, а когато говорим за бъдещето, дигитализацията на пазара на труда ще е много по-интензивна.

- Какви са изискванията към фирмите, които могат да кандидатстват?

- В програмата могат да участват физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Няма ограничения относно размера на фирмите – допускат се микро-, малки и големи предприятия. Предвид демаркацията с Програмата за развитие на селските райони, подкрепата за обучение в областта на хранително-вкусовата промишленост, земеделието и горите за лица,заети в сектора на селското стопанство и горското стопанство, не са допустими за финансиране по настоящата схема.

- Предвиждат ли се обучения за безработни лица?

- В обучения ще могат да се включат и безработни или неактивни лица. Програмата изисква минимум 50% от всички неактивни или безработни лица, завършили успешно предвидените по проекта обучения, да бъдат включени в несубсидирана заетост при работодателя бенефициент по проекта. В тези случаи стимул за работодателя е покриването на осигурителните вноски за наетия служител до 6 месеца.

- Каква част от дейностите се покриват от процедурата?

- Размерът на предприятията определя размера на съфинансирането. При малки и микропредприятия процедурата покрива 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и предвижда съответно 30% съфинансиране. За средните изискването е 40% съфинансиране, а при големите фирми делът е равен – 50%. При две от дейностите не се изисква съфинансиране от кандидатите. Това са разходите за персонал при включването на безработни или неактивни лица в несубсидирана заетост след успешно завършено обучение, както и предоставянето на възможност за гъвкави форми на работа за служителите в периода на обучение. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е 15 000 лева, а максималният - 3 911 660 лева.

- Какъв е срокът за кандидатстване?

- Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г., 17:30 ч. по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Всеки кандидат има право да участва с едно проектно предложение в настоящата процедура. Операция „Умения“ е актуална процедура, отворена за кандидатстване за потенциалните бенефициенти - работодатели, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на бюджета е 30 млн. лева.

Повече за операцията и Условията за кандидатстване може да намерите на: http://esf.bg/umenia/.

https://www.24chasa.bg/novini/article/7408497