В проектобюджета за следващата година са предвидени 260 милиона лева за финансиране на социални услуги. В петък посетих Комплекс за социални услуги "Свети Георги" и Общностен център за деца и семейства в Пловдив.

Повишението на средствата спрямо тази година е с 30 милиона лева. При финансовите стандарти за издръжка завишението е 18-20 процента, най-голямо е в част от резидентните услуги. Това увеличаване на средствата е важно, но истинската реформа предстои с приемането на Закон за социалните услуги. Проектът на закон вече е публикуван за обществено обсъждане. Срокът за обществените консултации приключва на 15 ноември.

 
Реформата е както в начина на финансиране на услугите и лицензиране на доставчиците, така и в цялостното отношение към процеса на предоставяне на услугите.

Бъдещето ще бъде и в интегрирания модел на услуги. Няма вече да се финансират центрове. Ще се предоставят едновременно общодостъпни и специализирани услуги. Администрирането ще бъде общо, като така ще бъдат спестени пари, които ще бъдат насочени директно за грижата за потребителите на услуги. В комплекса "Свети Георги" и в общностния център в Пловдив вече работи подобен комплексен подход на предоставяне на услуги.

В Комплекса за социални услуги "Св. Георги" има 8 социални услуги, които се администрират от един екип. Потребителите са 159. Те са възрастни хора с умствена изостаналост, с психични проблеми или с деменция. В комплекса се предлага уникална практика - хора с психични проблеми имат възможност да тренират джудо. Потребителите могат и да играят голф, боулинг, билярд. Има ателиета по шивачество, по готварство, по родолюбие, музикотерапия, арттерапия и др.

В общностния център за деца и семейства се предоставят четири услуги. Едната е за ранна интервенция на уврежданията, като екип от рехабилитатор, логопед, социални работници, медиатор и психолог работят едновременно с децата и техните родители, разказа Офелия Велкова, управител на центъра. Втората услуга е семейно консултиране и подкрепа, като там са ангажирани акушер-гинеколог, социални работници, педиатър, медицинска сестра, юрист и психолог. Работи се по здравословни проблеми, реагира се при случаи на насилие в семейството, при тежки за децата и родителите събития като развод. Извършва се и посредничество за назначаване на работа в случаите на дълготрайно безработни родители на деца в риск.

Третата услуга е индивидуална педагогическа подготовка за деца с увреждания, като има назначен педагог на осемчасов работен ден. Чрез индивидуална работа децата успяват да наваксат с учебния материал и да се предотврати отпадането им от училище. Има и услуга за превенция на заболяванията, в която са заети педиатър, стоматолог, медицинска сестра.

Проследява се развитието на деца в рискови групи още от първия ден след излизането им от родилния дом. В случай на риск от епидемии специалистите обикалят близката ромска махала, за да обясняват важността на ваксинирането, често и водят децата до личните им лекари. В центъра работят 28 души. Той функционира от две години.

Такива общностни центрове има в 66 общини. Те са пример за бъдещето на социалните услуги - на едно място се предоставят консултации на деца и родители. Консултират се и бъдещи родители.

По новия закон услугата за формиране на родителски умения ще е общодостъпна и безплатна, ранната интервенция на уврежданията също.

 

Източник: 24chasa.bg | линк към статията