Взех участие в конференция в Брюксел, организирана от Европейския синдикален институт и Европейската конфедерация на профсъюзите. 

Следва извадка от изказването ми на конференцията:

Българското председателство на Съвета на ЕС постигна напредък по редица законодателни инициативи, които ще допринесат за практическото изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права. Те създават предпоставки работещите в Европа да водят по-добър живот, да имат по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, по-добра опция за мобилност и прехвърляне на права, по-добра защита и по-високи доходи.

Днес взех участие в Българо-японски бизнес форум, на който обсъдихме тенденциите на пазара на труда в България.

През последните години тенденциите на пазара на труда в България са положителни. Нивото на безработица в страната е малко над 5%, което е по-ниско от средното ниво за Европейския съюз и от периода преди началото на икономическата криза.

След дълги преговори с комисар Тийсен успяхме да решим противоречията между министър Шмит и министър Пенико и да постигнем съгласие с мнозинство по координирането на системите за социална сигурност в Европа.

Предложението относно координацията на системите за социална сигурност беше представено от Комисията през декември 2016 г. След три председателства, четири заседания на Съвета, шест заседания на Корепер, 29 заседания на работната група и безброй дни усилена работа по време на съвета на 21 юни постигнахме съгласие.

Целта на предложението е да се актуализира и модернизира координацията на националните системи за социална сигурност. Както всички знаем, това не е лесна задача. Трябваше да вземем под внимание различията в схемите за социална сигурност на държавите членки, които често водят до много сложни ситуации по отношение на координацията и голям финансов ресурс.  

Днес участвах във форум на високо равнище на тема „Семейна и общностна грижа за децата в Европа“ в Брюксел, организиран от Българско председателство на Съвета на ЕС, Европейската комисия и UNICEF. Бях модератор на панела за реформирането на системата за закрила на детето в страните-членки на ЕС. В събитието участва и европейският комисар по заетостта, социалните политики, уменията и мобилността Мариан Тийсен ( Marianne Thyssen ).
Комисар Тийсен се изказа, че през последните 8 години България е постигнала забележителни резултати в деинституционализацията на децата. От 2010 г. досега България успя да закрие близо 80% от институциите за деца и да намали със същия дял броя на децата в тях.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова участва в конференция на високо равнище в Брюксел, на която бяха проучени възможностите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в малките предприятия в Европа. Тя откри форума заедно с европейския комисар по заетостта, социалните политики, уменията и мобилността Мариан Тийсен. По време на речта си Русинова представи опита и на България и мерките, които правителството предприема за подобряване на професионалното здраве и безопасност в микро и малките предприятия (ММП).

Политическо лидерство, осигуряване на финансиране и добра комуникация са в основата на успеха на България при затварянето на всички институции за деца.

На 15 юни, на конференция на високо ниво в Брюксел, представих резултатите от досегашното изпълнение на реформата за деинституционализация на грижите за деца в България и дейностите, които предстоят при реализирането на процеса в бъдеще. Темата на форума беше „Да не изоставяне нито едно дете – семейства, а не институции“ и се проведе по инициатива на Дж.К. Роулинг.

Взех участие в кръгла маса на тема "Здравето на българите през 21 век - тенденции и предизвикателства", която се проведе в Народното събрание.

През месец септември ще стартира схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с която ще бъдат подкрепени около 17 000 български граждани чрез т.нар. здравно-социални услуги. 30 млн. лв. ще бъдат насочени за подкрепа на възрастните хора и самотно живеещите, които живеят в отдалечените населени места и хората, които имат нужда от постоянна подкрепа.

На 11 юни, на информационно събитие в Министерството на труда и социалната политика, организирано от управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, заедно с Андриана Сукова, заместник-генерален директор на генерална дирекция "Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване" към Европейската комисия, представихме проекта на Регламент за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +) за програмния период 2021-2027 г.

Европейският социален фонд плюс е финансовият инструмент, който ще инвестира директно в хората и ще осигури реалното изпълнение на Европейския стълб на социалните права през новия програмен период. Общият бюджет на ЕСФ+ е 101,2 милиарда евро. Предложението на Европейската комисия е най-малко 25% от тези средства да се отделят за насърчаване на мерките за социалното приобщаване и да се насочат към най-нуждаещите се. В проекта на ЕС за следващия програмен период се предвижда увеличение с 8% на средствата за кохезионна политика за България. Надяваме се, че ще получим същото увеличение и при разпределянето на бюджета на Европейския социален фонд.

Днес взех участие в откриването на международна конференция „Работни места за бъдещето: интелигентно професионално обучение за интелигентно развитие“, която се проведе в София. Форумът  е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС и се организира от Европейската асоциация на институтите за професионално обучение в партньорство с Европейската асоциация за професионално обучение. Домакин и съорганизатор на конференцията е държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ към Министерството на труда и социалната политика.

Днес в рамките на годишната конференция за правата на възрастните хора, организирана от AGE Platform Europe в Брюксел, Белгия, представих приоритетите на България и свършеното до момента.
Увеличаването на активността на възрастните хора е важно за справяне с демографските предизвикателства в Европейския съюз и е условие за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“