Взех участие в неформалното заседание на министрите на ЕС за равенство на половете, което се състоя на 12 октомври, във Виена. Участвах в редица събития, посветени на темата за равнопоставеност между жените и мъжете в рамките на Австрийското председателство на Съвета на ЕС.

Основна тема на заседанието беше подготовката на Стратегия за равенство между половете, чиято цел е да стимулира равенството във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот. Представих българския опит в областта на равенството на половете за повишаване на информираността и чувствителността на обществото като цяло и в частност на работодателите и социалните партньори относно баланса между жените и мъжете при взимането на решения в икономиката.

На 10-ти октомври 2018 г. участвах в откриването на Национална конференция на тема „Епилепсия – равни възможности“, организирана от Асоциация на родители на деца с епилепсия. През месец октомври стартира операция по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която неправителствените организации ще могат да кандидатстват с проекти за нови социални услуги. Пет милиона лева ще бъдат отделени за развиването на иновативни социални услуги, които ще бъдат насочени към специфични целеви групи. Разчитайки на неправителствения сектор, ние можем да намерим модерните начини за решаване на част от проблемите на хората с увреждания.
Среща сРолф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия

Проведох среща сРолф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия. Обсъдихме възможностите за продължаване на програмата за сътрудничеството между двете страни в областта на труда, заетостта и социалната политика. Новото споразумение ще включва обмяна на информация и добри практики в областта на политиките за пазара на труда, превенцията на недекларирания труд и трудовата експлоатация, както и мерки за насърчаване на мобилността на работната сила в условията на честни и прозрачни условия на труд. България и Германия ще си сътрудничат и за повишаване на квалификацията на работната сила с цел подготовката на кадри с търсените от работодателите знания и умения.

Среща с новия постоянен представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе

На 28-ми септември проведох среща с новия постоянен представител на Световната банка за България Фабрицио Дзарконе. По време на разговора бяха обсъдени резултатите от дългогодишното партньорството между Министерството на труда и социалната политика и Световната банка по проекта за социално включване, както и възможностите за бъдещо сътрудничеството за развитието на политиките за ранно детско развитие и продължаващата реформа на деинституционализацията на грижите за деца.

Срещи с британския посланик и с директора на УНИЦЕФ за България

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова проведе срещи с посланика на Великобритания в България Ема Хопкинс и с директора на УНИЦЕФ за България д-р Джейн Муита, на които беше представеннапредъкът на България в процеса на деинституционализация на грижите за деца. Повреме на двете срещи зам.-министър Русинова получи подкрепата на британския посланик и на УНИЦЕФ за предстоящата информационна кампания на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, неправителствени организации и други публични институции по повод подготовката на последния етап от деинституционализацията на грижите за деца. Кампанията ще обхване няколко общини, а стартът й ще бъде даден през месец октомври. Планирани са различен тип събития, медийна кампания и социологическо проучване на общественото мнение, уточни зам.-министърът. "За нас хората с успешна кариера, които са живели в институции, могат да бъдат за пример", заяви тя. 

В България през последните години се наблюдава положителна тенденция на пазара на труда. Безработицата достигна рекордно ниско равнище. Тя е около 5%, което е значително под средното ниво за ЕС. Днес участвах в откриването на програмата „Социален диалог – достойни условия на труд“, която е част от Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г.
Програмата ще подкрепя сътрудничеството между работодатели, служители и публични органи за насърчаване на справедливи и достойни условия на труд, създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност.

Изграждане на Център за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина"

Днес подписахме договор с кмета на София Йорданка Фандъкова за изграждането на Център за подкрепа за хора с увреждания в столичния район "Слатина". 
Договорът за изпълнение на проекта е на стойност 1 млн. лв. 
С пет пилотни проекта, единият от които е на Столична община, се стремим да развием услуга с комплексен здравно-образователен подход, която ще осигури пълна подкрепа на хората с увреждания. Останалите пилотни проекти са в общините Пловдив, Бургас, Русе и Варна. В момента в страната има 172 Центъра за дневна и седмична форма на подкрепа за деца и възрастни хора с увреждания с капацитет над 4000 души.

Среща с министъра на труда и социалните въпроси на Армения Мане Тандилян

В рамките на международната конференция за политиките за закрила на детето и подкрепа на семействата в Ереван, Армения се срещнах с срещна с министъра на труда и социалните въпроси на Армения Мане Тандилян.

Обсъдихме възможностите за задълбочаване на сътрудничество между България и Армения в областта на заетостта и социалната политика. Обсъдихме също процедурите по приложението на Спогодбата за трудова миграция между двете държави. Наетите по документа работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници. Обменихме опит и добри практики по въпросите на социалната закрила, политиките за закрила на детето и възможностите за преодоляване на съвременните предизвикателства пред пазара на труда.

Днес посетих Дневен център „Светове“ по повод петата годишнина от основаването му. Центърът е проект на фондация „Светът на Мария“ Maria’s World Foundation и създаден с финансовата подкрепа на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Социалната услуга дава на млади хора с интелектуални затруднения възможности за обучение, трудова реализация и постигане на лична независимост.

След приключване на три нива на курс по чужд език връчих на десетки обучаеми сертификати за успешно преминато обучение.

Днес, 13.07.2018 г., в Пловдив един от одобрените доставчици на обучение за Пловдив и Стара Загора, Евро Алианс ЕООД организира официално връчване на сертификати на 58 курсисти, завършили курс по английски или немски език в резултат на партньорството си с Агенцията по заетостта (АЗ) при изпълнениетона проект „Ваучери за заети лица“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.