Новини и събития | Зорница Русинова - Results from #50


Форум на тема "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес перспектива" се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 22 и 23 март, в Резиденция "Бояна". Участваха  Група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Форумът бе организиран от ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели, която през 2018 г. се председателства на ротационен принцип от БСК.

Участиена Зорница Русинова в Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“

Международната конференция „Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл“, се проведе в София на 21 и 22 март в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Сред основните теми бяха Въздействието на дигитализацията върху пазара на труда, Бъдещите умения за новите работни места, Новите форми на организация на труда, Постигането на по-добър баланс между професионалния и личния живот .

Събитието от кампанията „Отворени врати за децата на Европа“ #OpeningDoors4Children в Брюксел, Белгия на 20-ти март, в което взех участие като лектор, има за цел да подкрепи националните усилия за разработване на системи за закрила на детето, които да укрепват семействата и да осигуряват висококачествена алтернативна грижа за деца, като използват финансирането и политиката на ЕС и изграждат капацитет на организациите на гражданското общество.

Реформата на грижата за деца е свързана не само с извеждане и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, а също така и със създаване на условия за подкрепа на семействата.

Българското председателство на Съвета на ЕС приключи успешно преговорите с Европейския парламент и Европейската комисия за постигане на споразумение за преразглеждане на Директивата за командироване на работници. Разговорите, които бяха водени от заместник-министърa на труда и социалната политика Зорница Русинова, приключиха късно вечерта на 18-ти март в Брюксел.

Постигнатото споразумение предстои да бъде одобрено от Комитета на постоянните представители - КОРЕПЕР.

62-та сесия на Комисията по положението на жените, Ню Йорк

Имам честта да говоря от името на ЕС, като представляващ Българското председателство, по време на 62-та сесия на Комисията по положението на жените, която се проведе в периода 12-13-ти март в Ню Йорк, САЩ.

Европейският съюз е решен да увеличи усилията си за постигане на трайна промяна в живота на жените и момичетата по целия свят. Подкрепяме действия за увеличаване на лидерския капацитет на жените, за стимулиране на тяхното участие в политиката и за икономическото им овластяване.

Българското председателство снощи късно постигна балансирано предварително споразумение с Европейския парламент

Българското председателство снощи късно постигна балансирано предварително споразумение с Европейския парламент и ще успее да приключи преговорите по директивата за командироването.

Съвместно изявление на Българското председателство, ЕП и ЕК за преразглеждането на Директивата за командироването на работници

Съвместно изявление на съдокладчиците на Европейския парламент Елизабет Морен-Шартие и Агнес Йонгериус, българския заместник-министър на труда и социалната политика Зорница Русинова и комисаря по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен относно преразглеждането на Директивата за командироването на работници:

След интензивни преговори тази вечер, ние, преговарящите от името на Европейския парламент, Съвета и Комисията, сме удовлетворени, че разгледахме всички въпроси по време на седмата тристранна среща. Постигнахме общо разбиране относно очертанията на възможно споразумение за преразглеждане на Директивата за командироването на работници. Считаме, че предложеното пакетно споразумение е балансирано. Възможното споразумение установява принципа на равно заплащане за еднакъв труд на едно и също място, като същевременно осигурява повече правна сигурност както за работниците, така и за работодателите.

 Следва да представим резултатите от нашите преговори в съответните ни институции и ще направим всичко възможно, за да осигурим необходимите мандати за окончателно решение.

 

Започва третият кръг преговори между Българското председателство на Съвета на ЕС

Започва третият кръг преговори между Българското председателство на Съвета на ЕС и Европейския парламент за приемане на промени в директивата за командироване на работници в Европейския съюз.

Имам честта да водя преговорите от страна на Председателството. Европейският парламент се представлява от Агнес Йонгериус (С&Д) и Елизабет Морен-Шартие (ЕНП). От страна на Европейската комисия в триалога участва еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.

Целта на промените в директивата е да се установят ясни правила за доставчиците на услуги, без да се нарушават принципите за свободно движение в рамките на единния европейски пазар, като паралелно с това се гарантира по-добра защита на правата на командированите работници.

Постигането на консенсус по директивата ще допринесе за засилване на социалното измерение на Европейския съюз, което е сред приоритетите на Българското председателство. В дългосрочен план с практическото приложение на директивата ще се реализират принципите, заложени в Европейския стълб за социални права за осигуряване на равни възможности и достъп до пазара на труда и справедливи условия на труд.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова се срещна с генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите ETUC Лука Визентини. В срещата, която се проведе днес в Брюксел, участва и президентът на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров.

Основният акцент в разговора бяха изпълнението на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика и напредъкът при обсъжданията на законодателните инициативи за прилагане на принципите на Европейския социален стълб.

Сред основните теми в разговора беше постигането на консенсус Съвета на ЕС и Европейския парламент за промените в директивата за командироване на работници в ЕС. Заместник-министър Русинова представи резултатите от досегашните преговори.

Тя информира и за напредъка в дебатите по други ключови законодателни предложения на Европейската комисия, сред които са директивата за подобряване на баланса между професионалния и личния живот и директивата за прозрачни условия на труд.

Малко над 2 хиляди семейства са поискали детегледач, показват данните на Агенцията по заетостта. През март ще отворим нов прием на документи.

“Родители в заетост” е проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Почти половината от кандидатствалите 2 хил. семейства са одобрени.
Една част все още избират помощник в грижата, друга – вече са сключили договор.

Детегледачите са безработни, регистрирани в бюрото по труда. А родителите са, както работещи, така и безработни, с деца до 5-годишна възраст, които не посещават детско заведение.