Представих опита на България при провеждане на реформата за деинституционализация на грижите за деца пред делегация на Министерството на труда и социалните политики на Армения. В дискусията, която се проведе в София, участваха представителят на УНИЦЕФ за страната ни Джейн Муита и членове на организацията в двете страни. В срещата участваха и експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.

Десетки представители на бизнеса се включиха в Информационния ден по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се проведе в София. В момента голямото предизвикателство на пазара на труда е липсата на кадри и на подготвени специалисти. Операция „Умения“ е изцяло в подкрепа на българските работодатели, които ще имат възможност да подготвят и обучат своя персонал, както и да привлекат нови служители със съответните знания и умения. От друга страна обучаващите се ще се чувстват по-пълноценни на работното си място и ще могат да получават по-високи заплати.

Взех участие в конференцията „Грижа в ранната възраст“, организирана от Фондация "За Нашите Деца".
Темата за ранното детско развитие е ключова както за Министерство на труда и социалната политика, така и за страната. В 66 общини в България има центрове за ранно детско развитие, които подкрепят над 8000 деца ежедневно, а резултатът от тяхната дейност е много добър.

Когато в подкрепа на децата на едно място работят специалисти от сферите на здравеопазването и образованието, включени са и социалните работници, когато децата са близо до общността, тогава можем да видим реални резултати. Целта ни е тази добра практика за предоставяне на интегрирани услуги да бъде продължена и доразвита и в други общини в България.

Днес заедно се научихме да бъдем добри, да бъдем търпеливи и да умеем "да влизаме в обувките на другия". Понякога трябва да погледнем с различни очи на това, което се случва около нас, за да успеем да проявим доброта и да помогнем.

Днес, като ръководител на управляващия орган на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", участвах заедно с кмета на Габрово Таня Христова в открит урок под надслов "Влез в света на другия". В урока се включиха деца, ползващи социални услуги, заедно с ученици от основно училище "Св.Св. Кирил и Методий" в Габрово.

Съвместно със заместник -министъра на здравеопазването - г-жа Жени Начева обсъдихме с бритнаския посланик в България - г-жа Ема Хопкинс, възможностите за уреждане на социалните и здравните права на българските и британски граждани след оттеглянето на Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз. 
Двете страни изразихме уверение, че ще продължи съществуващото добро сътрудничество за смекчаване на негативните последици за гражданите от Brexit, както и готовоност за предприемане на действия за сключване на двустранно споразумение в областта на координацията на системите за социална сигурност, в случай че не бъде постигнато споразумение в тази област между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Съвместно с кмета на Бургас Димитър Николов открихме Информационен ден по процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Очаква се тази интегрирана здравно-социална услуга да обхване над 17 000 души на територията на цялата страна. Според кмета Димитър Николов възрастните и хората с увреждания в Област Бургас, които ще бъдат обхванати от „Патронажната грижа“, се очаква да бъдат около 800 души.

В община Бургас ще бъдат разкрити 5 нови социални услуги, които ще обслужват деца в риск или с нужда от специализирана помощ. Предстои изграждането на Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, Преходно и Наблюдавано жилище. В момента в Бургас функционира Дом за медико-социални грижи за деца с капацитет около 100 деца. Те ще бъдат изведени и настанени поетапно в новите услуги.

Представих във Варна мерки за заетост и обучение на младите хора по време на организираната от МГЕРБ - Варна регионална конференция на тема: „Развий потенциала си в България”.  
Програма „Развитие на човешките ресурси” открива нови възможности за насърчаване на професионалното и кариерно развитие и осигуряването на заетост за безработни и неактивни хора. Операция „Умения”, която предстои да стартира на 1 февруари, е обезпечена с бюджет от 30 млн. лв.
Оперативната програма осигурява 82 млн. лв. в подкрепа на младежката заетост, а 2200 от всички 17 000 младежи, които вече са се възползвали, са от Варненска област.

Имах удоволствието във Виена да запозная над 160 млади, целеустремени българи с позитивното развитие на пазара на труда и подобрената икономическа среда в България. Много от тях бяха изненадани от актуалните данни за средната работна заплата в страната, рекордно ниския процент на безработица, както и с новите възможности за подкрепа и стартиране на бизнес, и реализиране на проекти по ОП РЧР и други програми.

Благодаря на десетките общини, които се включиха в Информационния ден по схемата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, който бе организиран от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в гр. София!

Разчитам на партньорството с общините за развиване на успешна социално-здравна услуга!

Патронажната грижа е част от дългосрочната политика на Министерството на труда и социалната политика за повече услуги в домашна и семейна среда, които да водят до превенция на деинституционализацията и да надграждат грижата за възрастните и хората с увреждания. Патронажната грижа ще надгради предлаганите услуги от Социалния патронаж и вече натрупания опит със схемите за лични и социални асистенти и домашни помощници.

По схемата ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни и хора с увреждания. Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана и психологическа подкрепа. От услугата ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Очаква се схемата да обхване 17 000 възрастни и хора с увреждания, а по нея да кандидатстват 265 доставчици на социални услуги.

Общият бюджет на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е 45,7 млн. лева. Схемата е с продължителност до 2023 г. Надявам се, предоставянето на „Патронажна грижа“ да стартира още през пролетта на 2019 г., а активното предоставяне на услугата да започне през летните месеци и есента на тази година.

Патронажната грижа ще ни послужи като тестов модел на новия Закон за социалните услуги, в който се регламентира т.нар. интегриран подход при предоставяне на междусекторни услуги. Със Закона за социалните услуги ще бъде създадена карта на услуги, с която на национално ниво ще бъде планирано предоставянето на услуги. Със закона се дефинира и възможност за предоставяне на три типа услуги – на общинско, на областно и на национално ниво.

Днес представих възможностите за младежка заетост на форум за Северозападна България.

Какви са възможностите за младежка заетост обсъждахме днес в рамките на заключителна среща по проект „Структурен диалог: Говори Северозападът“. Целта на форума, в който участваха младежи, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката, е да засили връзката на образованието с пазара на труда.

През последните 3 г. безработицата в България е рекордно ниска. В момента е около 5 процента като прогнозите са тя все повече да спада. В Северозападна България в районите Враца, Видин и Монтана безработица сред младите хора варира между 13 и 15 процента.

Представих мерките на МТСП за стартиране и осигуряване на трайна младежка заетост, като постави акцент върху регионалното им изпълнение. Сред най-успешните програми е схема „Младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), която и в момента е отворена в Бюрата по труда. По нея около 500 младежи от област Видин са минали през програма за стажуване или обучение на работното място. От тях 150 са останали да работят при същия работодател. В област Враца 852 младежи са били включени в програмата, 543 от тях са останали на същото работни място. Близо половината от 500-те младежи, включени в област Монтана, са намерили своята постоянна заетост.

От тази седмица с нов прием на заявките стартира проект „Родители в заетост” по ОПРЧР за осигуряване на детегледачи за родители, чиито деца до 5-годишна възраст не са записани в детска ясла или градина. Новост в проекта е, че многодетните родители могат да се възползват от програмата до навършване на 12 години на детето.

В началото на февруари с допълнителна мярка по ОПРЧР ще продължи подкрепата за предприемачеството за младежи и социални предприятия. Предприятията, реализирани с национално или европейско финансиране ще могат да използват консултантски услуги. В рамките на този програмен период ОПРЧР дава възможност и за микрокредитиране и микрофинансиране. Кредитите за младежи до 29 г. за стартиране на собствен бизнес са между 5 000 и 50 000 лв.