Днес проведох среща с екипа, който предоставя услугата „Патронажна грижа“ в Кнежа. Проектът на общината е финансиран със средства на ОПРЧР и е на стойност над 101 хил. лв. С него се обхващат 50 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които ежедневно получават здравно-социални услуги в дома си. По проекта са наети 10 социални работници, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. От екипа, който предоставя услугата, споделиха, че „Патронажната грижа“ е важна, тъй като помага на общинската администрация да разшири обхвата на социалните услуги.

Новосъздаденият център на Националната организация „Малки български хора“, който ще проведе Ден на отворените врати в петък, ще демонстрира на практика как ще действат интегрираните здравно-социално-образователни услуги, регламентирани в новия Закон за социалните услуги. Това заях на среща по проект „Равни шансове за малките хора в България“, финансиран със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Основният инструмент са дейностите, насочени към превенция и осигуряване на адекватна подкрепа на жертвите на насилие чрез широка мрежа от услуги. Това споделих по време на среща със специалния докладчик на ООН за насилието срещу жени Дубравка Шимонович. Днес представих основните моменти в актуалния Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. В документа са залегнали дейности по подобряване на правната рамка в областта на насилието над жени и домашното насилие, повишаване на експертизата на специалистите, работещи по тези случаи и повишаването на информираността на уязвимите групи.

На кариерния форум в Хага, организиран от Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с Посолството на Република България в Хага, сдружение „Български кариерен форум“ и Агенцията по заетостта, се включиха български студенти, учещи в над 10 образователни направления. Млади хора от Амстердам, Бреда, Ротердам, Грьонинген и още много други холандски градове се включиха в събитието, за да се запознаят с актуалното състояние на пазара на труда в България.

Взех участие в конференция „Ранната детска интервенция: Овластяване на семействата и насърчаване на развитието на детето“. Двудневният форум се организира от УНИЦЕФ.

Политиките на Министерството на труда и социалната политика са насочени към сериозни инвестиции в ранното детско развитие и закрила на децата, като голяма част от средствата идват от Европейския социален фонд. За 2020 г. планираме допълнително 15 млн. лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за ранна детска интервенция. 

Амбицията ни е с деинституционализацията на грижите за възрастни хора да гарантираме добри битови условия и необходимите специалисти в социалните услуги за възрастни и хора с увреждания. Това заявих днес в качеството си на заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ след посещението си в Дома за стари хора „Надежда“ в София.

Проведох работна среща с представители на Международния валутен фонд, на която заявих, че безработицата в България намаля до рекордно ниското ниво от 4.2 % през второто тримесечие на 2019 г. Коефициентът на продължителна безработица достигна 2.5% за посочения период.

Според прогнозите на Министерството на финансите през следващата година заетостта ще се увеличи с 0.2%, а очакванията са безработица да намалее до 4.1%. Представих напредъка на България в сферата на активната политика на пазара на труда, новите схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и възможностите за стажуване и дуално обучение на младежи.

Темата за недекларираната заетост винаги е била във фокуса на политиките на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Това заявих на срещата с представители на Европейската платформа за борба с недекларирания труд.

МТСП провежда целенасочени действия, програми и законодателни инициативи за справяне с проблема. Работим съвместно с Главната инспекция по труда (ГИТ) и останалите органи, които имат отношение към недекларираната заетост – Национална агенция за приходите (НАП), Националния осигурителен институт (НОИ) и социалните партньори.

Вътрешноведомствената група на Министерство на труда и социалната политика за разработване на ОПРЧР за програмен период 2021-2027 г. обсъдихме възможностите за подкрепа на пазара на труда, придобиването на професионални умения и ключови компетентности, ученето през целия живот, социалното включване и здравеопазването. В качеството си на заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР подчертах, че са необходими промени с цел фокусиране на мерките по ОПРЧР, които се реализират по сектори. До 20 години ще ни трябват основно хора със средно професионално образование и технически умения. Най-големият недостиг на кадри се очаква в сферите на социалните дейности, образование, здравеопазване, т.е. дейности, при които хората работят с хора.

На 31 юли 2019 г. се навършват 12 години от първата одобрена операция по програмата. ОПРЧР е първата оперативна програма, с която в България стартира подкрепата от Европейските структурни фондове през 2007 година. От тогава за двата програмни периода са одобрени 215 операции. В Министерство на труда и социалната политика вече стартира активната работа по подготовката на следващия програмен период за ОПРЧР – 2021–2027г.