Основният инструмент са дейностите, насочени към превенция и осигуряване на адекватна подкрепа на жертвите на насилие чрез широка мрежа от услуги. Това споделих по време на среща със специалния докладчик на ООН за насилието срещу жени Дубравка Шимонович. Днес представих основните моменти в актуалния Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2019-2020 г. В документа са залегнали дейности по подобряване на правната рамка в областта на насилието над жени и домашното насилие, повишаване на експертизата на специалистите, работещи по тези случаи и повишаването на информираността на уязвимите групи.

По време на разговора представих различни видове социални услуги, които се предлагат на жертвите на насилие и се финансират от държавния бюджет. Към края на юли 2019 г. на територията страната се предоставят социални услуги, делегирана от държавата дейност за жертви на домашно насилие в 25 Кризисни центъра (КЦ). От тях 19 са за деца и 6 за лица. Общият им капацитет е 260 места. С подкрепата на ОП РЧР се изграждат и много нови Кризисни центрове