Новосъздаденият център на Националната организация „Малки български хора“, който ще проведе Ден на отворените врати в петък, ще демонстрира на практика как ще действат интегрираните здравно-социално-образователни услуги, регламентирани в новия Закон за социалните услуги. Това заях на среща по проект „Равни шансове за малките хора в България“, финансиран със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Проектът на сдружението е на обща стойност близо 400 хил. лв., а целта му е да бъдат създадени предпоставки за активно социално включване на малките хора в България. Това е първият случай, в който такъв тип организация се опитва да направи цялостна подкрепа за хората – не само чрез приобщаване и социализация, но с ясната идея, че за да се социализира най-добре един човек, той трябва да има възможност да работи.

По проекта на сдружението ще бъде дадена възможност за кариерно ориентиране на малките хора в България, а държавните институции ще ги подпомогнат да започнат работа. Когато създадем всички предпоставки за квалификация, изграждане на допълнителна среда и работа за малките хора, тогава държавата ще си е свършила работата, защото хората ще имат високи доходи. Надявам се, че активността на „Малки български хора“ ще вдъхнови и други организации на хора със специфични потребности или увреждания да тръгнат по техния път!

Проектът „Равни шансове за малките хора в България“ е финансиран по процедурата „Равни шансове“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Общият бюджет на операцията е 8 млн. лв. Целите на проекта са свързани с активно социално включване на хората с увреждания, улесняване достъпа до заетост, повишаване информираността на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи.

До момента са сключени 10 договора със Национален център за рехабилитация на слепи, Асоциация на родители на деца с нарушено зрение, Национална асоциация на хората с придобити увреждания, Асоциация на родителите на деца с увреден слух, Българска асоциация за невромускулни заболявания, Кооперативен съюз „Националния съюз на трудово-производителните кооперации“, Асоциация на родители на деца с епилепсия и Национална асоциация на сляпо-глухите в България.