Очакванията ни са, че за следващия програмен период (2021-2027 г.) ще договорим със 70 процента повече ресурси за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Около 4 млрд. лв. ще бъдат разпределени между пазара на труда и социалното включване. Благодарение на това страната ще разполага с важни инструменти за изравняване на доходите и качеството на живот в различните региони. Това заявих на конференция на тема „Регионалното развитие и факторите за успех: образование, икономика и социална политика в регионите“, организирана от Българска академия на науките и фондация „Конрад Аденауер“. В събитието участва и еврокомисар Мария Габриел.

Безработицата в България е около 4%, което ни нарежда сред водещите страни в ЕС, които имат най-ниски нива на този показател.

Европейските средства ще продължат да бъдат използвани за икономическо сближаване на регионите. Министерството на труда и социалната политика, заедно с останалите секторни министерства, пое ангажимент 10% от средствата по европейските инструменти да бъдат насочени за разрешване на регионални проблеми. Искаме да дадем възможност регионални консорциуми да решават проблемите на местната общност.

В последните години МТСП акцентира работата си върху дългосрочните и средносрочни прогнози за пазара на труда. Стремежът е образователната система да се обвърже с нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри. Важно е да идентифицираме каква е нуждата от работна сила по региони и какви умения трябва да имат служителите и работниците. Според проведено изследване за 80 процента от работодателите дисциплината и дигиталните умения са водещи. Затова МТСП предвижда 500 млн. лева от Европейския социален фонд през следващия програмен период да бъдат насочени за дигитално обучение. През следващия програмен период на ОПРЧР инвестициите в умения и цифровите компетенции на работната сила ще бъдат приоритет.

Еврокомисар Мария Габриел напомни, че скоро 90 процента от работните места ще изискват дигитални умения. Едва 44 процента от европейците имат такива. В Европа над 85 процента от работните места по региони са създадени от малки и средни предприятия.