Днес дадохме старт на седем проекта по процедурата „Съвместни дейности на социалните партньори“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ,чиято цел е насърчаване на съвместните действия на работодателски и синдикални организации в борбата с недекларираната заетост, подобряване условията на труд, колективното трудово договаряне и др. Общата стойност на операцията е 12,9 млн. лв. и се очаква да обхване над 20 000 работещи в предприятия, които са членове на работодателски и синдикални организации.

Целта ни е да подкрепим социалния диалог и усилията за по-светла икономика, по-широка достъпност на хората до колективно договаряне и увеличаване възможностите за достоен труд и високи доходи в България. Европейската статистика поставя България на по-ниско от средноевропейското ниво по недекларирана заетост, като в Европа този процент е 16 на сто. Ключова е ролята на съвместните действия на държавните институции и социалните партньори при изсветляването на икономиката, борбата с недекларирания труд и общата цел за по-високи доходи в България. Според данни от началото на 2019 г. до момента Главната инспекция по труда е извършила над 30 хил. проверки, като са констатирани над 32 хил. нарушения. Над 50% от тях са свързани с нарушения по отношение заплащането на труда.

Проектът на АИКБ „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ е на стойност 2,03 млн. лв. Партньор в изпълнението на проекта е КНСБ, а асоциирани партньори са МТСП, Главна инспекция по труда, Агенцията по заетостта, БСК, БТПП и КРИБ. Целта на проекта е по-добра адаптация на предприятията и работещите в тях за превенция и смекчаване на последствията от икономическото преструктуриране, както и подобряване състоянието на работещите и на средата в предприятията.

Очаква се проектът да обхване 4000 заети лица, включително самостоятелно заети, а 500 участници от подкрепените предприятия да подобрят положението си по отношение на недекларираната заетост в рамките на 6 месеца след напускане на операцията. В 100 предприятия ще бъдат въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и организацията на труда. В 50 предприятия ще се подобри състоянието на трудово-правните отношения, а 400 предприятия ще получат подкрепа. Работодателските и синдикалните организации ще проведат изследвания и ще разработят методика и иновативни инструменти и подходи за борба с недекларираната заетост. Ще бъде създадена и електронна платформа към Националния център „Икономика на светло“. Планира се разработването на програми за обучение, информиране и консултиране на заети лица и работодатели.

Очакваме през следващия програмен период средствата от Европейския социален фонд за МТСП да бъдат в размер на 4 млрд. лв. Половината от средствата ще бъдат насочени към мерки на пазара на труда. На практика в държавата вече не говорим за безработица, а основният акцент е как да повишим доходите на хората. Най-сигурният начин да се случи това е с пълно изсветляване на плащането на данъци и осигуровки.