Днес обсъдихме новите възможности за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги като патронажната грижа по домовете и въвеждането на иновативни методи като телеасистенцията за мониторинг на заболявания на национална конференция в изпълнение на проекта на Българския червен кръст (БЧК) „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“.

Темата за домашните грижи за възрастните в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания е във фокуса на приоритетите на Министерството на труда и социалната политика от много години. В момента в близо 160 общини около 13 хиляди нуждаещи се започват да получават помощ в дома си от екипите, които се формират на местно ниво по проектите за патронажна грижа, изпълнявани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

Пилотният проект на БЧК се изпълнява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Реализацията на проекта до 2023 г. ще създаде и апробира иновативен модел за мониторинг на хронични заболявания - телеасистенция, чрез използване на съвременните информационни и комуникационни технологии. Целта е в следващите 4 години около 750 уязвими възрастни хора да бъдат подпомогнати в домовете си в 7 общини от Северозападния регион - Враца, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина, Видин, Монтана и Белоградчик. Чрез иновативния подход ще се осъществи превенция на постъпването в социални институции и честите хоспитализации на възрастните и хората в нужда по социални причини. Усилията на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, общините, които предоставят финансираната от ОПРЧР патронажна грижа, неправителствения сектор се надграждат с още една нова интегрирана здравно-социална услуга.

Изпълнението на този пилотен проект е много навременен, тъй като в момента работим и по подзаконовата нормативна уредба на новия Закон за социалните услуги. При апробирането на механизма за дистанционно наблюдение на възрастните хора ще има възможност за неговото правно регулиране и изпълнение на следващи стъпки от Националната стратегията за дългосрочна грижа.