С около 70% е предвижданото увеличение на ОПРЧР за следващия програмен период 2021-2027 г.
Това беше фокусът на представянето ми като ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и участието ми в дискусиите на последното за мандата заседание на Постоянните комисии за еврофондове, труд и социална политика на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Заседанието се проведе в Пловдив на 22 и 23 юли 2019 г. с активни дискусии по темите за изпълнението на проекти с финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове. Другите теми на заседанието бяха работата по предоставяне на социални услуги в общините и бъдещото планиране и реализация на следващия програмен период 2021-2027 г.


В момента над 350 млн. лв. е стойността на разплатените средства към общините от програмата. Това означава, че около 40% от разплатените до момента по ОПРЧР средства са насочени към общините, което ги превръща в основния партньор, не само при изпълнението на европейските средства, но и при реализиране на политиките в социалната сфера.Благодарение на европейските средства успяхме да проведем редица успешни реформи, особено в социалната сфера. Мащабното включване на общините говори за устойчиво приоритизиране на социалната дейност, което преди 12-13 години не беше реалност.

на 23 юли бе първото заседание на работната група по изготвяне на подзаконовата нормативна уредба за прилагането на Закона за социалните услуги (ЗСУ). Също в контекста на добрите новини е предвиденото увеличение на средствата за делегирани социални услуги. В проектозакона за бюджета за 2020 г. са предвидени над 287 млн. лв., а за 2019 г. средствата са 260 млн. лв. Друга важна информация е изменението на закона за бюджета за 2019 г, с което са осигурени средства до края на годината за изпълнение на сегашния ред за подкрепата на личните асистенти. Не се предполага промяна на обхвата на допустимите лица, които ползват тази услуга. Средства за лични асистенти ще има за самотно живеещите, възрастните, за хората, които са се отказали от механизма на личната помощ досега и др.

В рамките на срещата беше обхванато и изпълнението на Оперативната програма за осигуряване на подкрепа за най-нуждаещите се или накратко – Програма Храни, която се управлява от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Основните предизвикателства са плавният преход към следващия програмен период, тъй като ресурсът на настоящия е почти реализиран. Чрез него до момента са подпомогнати около 600 000 най-нуждаещи се хора, а около 270 000 на годишна база са предоставените хранителни пакети. С подкрепата на бюджетни, общински или други европейски средства услугата за обществените трапезарии ще бъде продължена до 30 април 2020 г. По този начин ще бъдат обезпечени най-трудните зимни месеци, независимо, че проектите приключват до края на 2019 г.

Другата изцяло навременна дискусия е свързана с подготовката на следващия програмен период. Преди няколко седмици беше взето националното решение за индикативното разпределение на бюджета за следващия програмен период. За бъдещата програма за развитие на човешките ресурси се предвижда около 70 % увеличение. ОПРЧР 2021-2027 г. ще бъде малко над 4 млрд. лв. заедно с националното съфинансиране. Това е не само добра новина, но и голяма отговорност.

Около 70% ще бъде увеличението и на програмата за храните. Средствата за подкрепа на най-нуждаещите се вероятно ще бъдат над 370 млн. лв. Ще работим и за разширяване на обхвата на материалното подпомагане с храни, топъл обяд и с други видове подпомагане от първа необходимост - напр. обувки, дрехи, учебници за децата, по пример и на други държави членки.

Половината от увеличения ресурс на ОПРЧР ще бъде съсредоточен и в мерките за подкрепа на пазара на труда. Темата за цифровите умения и дигиталната грамотност е един от акцентите на следващия програмен период. Първоначалните намерения са минимум 500 млн. лв. да бъдат насочени към сферата на цифровата грамотност след осъществяване на детайлно проучване на за потребностите към конкретни цифрови умения.