Вътрешноведомствената група на Министерство на труда и социалната политика за разработване на ОПРЧР за програмен период 2021-2027 г. обсъдихме възможностите за подкрепа на пазара на труда, придобиването на професионални умения и ключови компетентности, ученето през целия живот, социалното включване и здравеопазването. В качеството си на заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР подчертах, че са необходими промени с цел фокусиране на мерките по ОПРЧР, които се реализират по сектори. До 20 години ще ни трябват основно хора със средно професионално образование и технически умения. Най-големият недостиг на кадри се очаква в сферите на социалните дейности, образование, здравеопазване, т.е. дейности, при които хората работят с хора.


Инвестициите в умения и цифрови компетенции ще бъде приоритет за ОПРЧР през следващия програмен период 2021-2027 г. Увеличаване на възможностите за стажуване и чиракуване на конкретно работно място, от своя страна, ще подобрят възможностите за професионална реализация. Дори и за ежедневни дейности вече са необходими базови дигитални умения, в т.ч. за заплащане на битови сметки, данъци, регистрация в детска градина или училище.

По време на заседанието бяха разработени възможностите за стимулиране на ученето през целия живот. Бяха представени примери от други държави, в които преминаването през обучителни курсове е условие за запазване на настоящото работно място. Обученията може да се организират в центрове за професионални обучения, които са налични в различните общини, но да бъде създаден и Сертификационен център, който независимо да проверява придобитите знания. Сред разработените предложения и въвеждането на стажове и обучения на конкретното работно място. От НОИ предложиха да се разработят дигитални обучителни платформи и обучение на хората от т.нар. бели работни места – работещи в сферата на здравеопазването и социалната политика.

Участниците в групата се обединиха около мнението, че са необходими интегрирани мерки по отношение на заетостта, което може да се постигне с обмен на информацията от НОИ, АСП и Агенцията по заетостта. С цел обхващане на целия пазар на труда – безработни и заети, бе предложено специализиран орган да събира статистическа информация. Според Агенцията по заетостта с Министерството на образованието и науката би могла да се обменя информация, за да може веднага след завършване на средно образование, младежите да бъдат интегрирани на пазара на труда. Обсъждат се и възможностите за активиране на неактивните младежи с различни стимули за регистрация в Бюрата по труда, за да може да преминат през различни обучителни и стажантски програми. От друга страна, бяха предложени различни мерки за мотивиране на работодателите, особено от малките и средните фирми, да установят необходимостта от определени кадри и организация на дейността си.

Специално внимание бе отделено на обучението на социалните работници, тъй като те работят с хора с увреждания и хора със специфични потребности. Според Агенцията за социално подпомагане през обучение трябва да преминават и хората, които предоставят услуги в домашна среда. Обсъдени са възможности за организиране на стажантски програми за студенти, които завършват специалностите „Социална педагогика“ и „Социални дейности“, както и за наставничество от специалисти на новоназначените. С цел дълготрайно разрешаване на проблема с кадрите в социалната сфера, се обсъждат възможности за организиране и провеждане на ученически стажове, както и обучение на дълготрайно безработни хора за различен вид дейности в социалните услуги.

Членовете на работната група се обединихме около мнението, че предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги трябва да продължи, както и развитието на мобилната работа и подкрепата в домашна среда. Ще продължи и процесът по деинституционализация на възрастните хора. По време на заседанието обсъдихме възможностите за подкрепа на близките хора на възрастните хора, настанени в домове. Обсъждат се възможностите за подкрепа и на общините по отношение на оборудването на услуги за възрастни хора, най-вече с хора в невъзможност за самообслужване.

И през следващия програмен период ще продължим подпомагането на нуждаещите се с индивидуални хранителни пакети и материално подпомагане. Сред новите предложения е оказване на подкрепа чрез спални пакети и хигиенни материали, както и предоставяне на индивидуални пакети за новородени на бедни семейства.

Съвместно със заместник-министърана труда и социалната политика Лазар Лазаров, служители от МТСП, Агенция по заетостта , Агенцията за социално подпомагане посетихме Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства и ЦНСТ за деца/младежи с увреждания в гр. Бургас.