Подписахме заедно с Ролф Шмахтенберг, постоянен държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Германия, двугодишна Работна програма за сътрудничество в областта на труда и социалната политика, обхващаща периода 2019-2020 г. Документът е доказателство за продължаващото отлично партньорство и създаване на нови възможности за неговото разширяване и укрепване между двете министерства.

По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани със заетостта, професионалната квалификация, пазара на труда, управление и използване на средствата от Европейския социален фонд, прилагане на регламентите на ЕС в областта на координация на системите за социална сигурност. Акцент беше поставен и върху социалното подпомагане и социална интеграция, равните възможности за хората с увреждания, трудовото право, безопасността и здравеопазването при работа.

Шмахтенберг подчерта високите резултати, постигнати по време на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика.