Близо 146 000 души са включени в мерки за заетост и обучения по Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси “ 2014-2020 г. (ОПРЧР). На около 78 000 от тях е сигурена заетост, а над 51 000 безработни, неактивни и заети лица са включени в обучения. Близо 45 000 човека са заети в подкрепени по ОПРЧР предприятия. Пред членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове днес отчетох изпълнението на ОПРЧР 2014-2020 г. и Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.

Бюджетът на ОПРЧР е 2,136 млд. лв. като 98,5% от тях са програмирани. Стартирали са 152 процедури и 2729 договора, показва отчетът на Министерството на труда и социалната политика.

Ранното детско развитие и обхващането на децата от образователната система са приоритет за правителството и досега близо 33 000 деца ползват услуги за ранно детско развитие, а над 5 000 деца и младежи са включени в мерки по деинституционализация. За повече от 51 000 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване е подобрен достъпът до социални и здравни услуги.

По време на заседанието членовете на комисията подкрепиха националната кампания „Мисията е възможна“ на ОПРЧР. Целта на кампанията е да подкрепим като общество децата, които са останали без семейства или поради друга причина получават подкрепа от социални услуги.

Нова операция с бюджет от 8 млн. лв. е „Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги“. Нейната цел е да укрепи капацитета на системата за социални услуги чрез подкрепа за създаване на Агенция за качеството на социалните услуги към министертво на труда и социалната политика.

През настоящата година стартира операция „Патронаж“ за 13 000 възрастни и хора с увреждания. Операция „Умения“ с бюджет 30 млн. лв. предизвика голям интерес от страна на бизнеса за повишаване на професионалната подготовка на кадрите. Предстои да обявим 6 нови операции, насочени към провеждането на реформата за деинституционализация на възрастните хора и хората с увреждания, допълни тя.

Оперативната програма за храни с бюджет от над 241 млн. лв. Към края на май 2019 г. е програмиран целият финансов ресурс на оперативната програма. Договорените средства са над 238 млн. лв.

Средногодишно чрез нея се разпределят повече от 270 000 пакета с основни хранителни продукти, които достигат до повече от 500 000 лица и членовете на техните семейства. Обществените трапезарии в 211 общини осигуряват топъл обяд на повече от 50 700 лица в уязвима ситуация.