ПОДПИСАНИ СА ПЪРВИТЕ 15 ДОГОВОРА С ОБЩИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА“

Днес подписах първите 15 договора с общини за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“. Над 120 общини са подали проектните си предложения по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, като 80 от проектите вече са одобрени. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти е 19,9 млн.лв. Те ще обхванат 7 939 възрастни и хора с увреждания. Проектът с най-голям брой потребители е на община Варна. Той е на стойност над 1,1 млн.лв. По него ще бъдат предоставени интегрирани здравно-социални услуги на 495 потребители. Проектът с най-ниска стойност на безвъзмездната финансова помощ е на община Якимово, област Монтана. Той е на стойност 35 159 лв. и ще обхване 50 потребители. Общо 15 общини са подали проекти в партньорство с други общини. Очаква се още в края на м. май или м. юни да стартира предоставянето на „Патронажната грижа“ в общините.

Вярвам, че проектите ще бъдат успешни, защото „Патронажната грижа“ е търсена от населението услуга! Тя надгражда услугите, които сме развивали до момента с личните асистенти, проектите за „Независим живот“ и „Социалния патронаж“. Общините се стремят да обхванат максимален брой хора със здравно-социални дейности в домашна среда. Много често възрастните хора живеят сами или в малки населени места и често имат нужда от превантивни дейности от здравен характер. Затова услугите ще се изпълняват до 2 часа на ден. „Патронажната грижа“ ще бъде предоставяна за срок от една година, но при спестяване на средства по даден проект, действието му ще може да се удължи. Инициативата на общините, които кандидатстват в партньорство по операцията, трябва да бъде стимулирана. В Закона за социалните услуги сме дали възможност част от услугите да бъдат изпълнявани не само на общинско, но и на областно ниво. Ако успеем да създадем предпоставки за споделяне на услугите в социалната сфера, това би било доста по-ефективно от гледна точка на ресурса.

Основната цел на операцията „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“ е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания чрез осигуряване на мрежа от интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. Общият бюджет на процедурата е 45,7 млн. лева.Осигуряването на интегрирани услуги за възрастните и хората с увреждания е част от Плана за действие 2018-2021 г. в изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. От началото на настоящия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са програмирани близо 287 млн. лв. за реализиране на процесите по деинституционализацията на възрастните хора.