Десетки представители на бизнеса се включиха в Информационния ден по операция „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се проведе в София. В момента голямото предизвикателство на пазара на труда е липсата на кадри и на подготвени специалисти. Операция „Умения“ е изцяло в подкрепа на българските работодатели, които ще имат възможност да подготвят и обучат своя персонал, както и да привлекат нови служители със съответните знания и умения. От друга страна обучаващите се ще се чувстват по-пълноценни на работното си място и ще могат да получават по-високи заплати.

По операция „Умения“ ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия. Минималният праг на проектите от 15 000 лева ще даде възможност и на малки предприятия с под 10 души персонал да подготвят проекти и да обучат служителите си. За първи път се предлага възможност за провеждане на обучения не само по професионална квалификация и ключови компетентности, но и специфични обучения.

При привличането на безработни или неактивни лица, на работодателите ще бъде даден шанс след това да наемат обучаваните. В този случай работодателите ще бъдат стимулирани допълнително, като осигуровките на наетите безработни или неактивни лица ще бъдат покривани през първите 6 месеца със средства от ОПРЧР.

През 2018 г. имахме възможност с над 40 проекта да финансираме български работодатели за провеждането на специфични обучения и така да ги подкрепим в подготовката на кадрите им на базата на специфичните изисквания за работното място, предприятието или сектора. Вярваме, че, ако се съчетаят трите вида обучения в рамките на един проект, това ще даде достатъчно гъвкавост да се отговори на нуждите от обучение на служителите в една фирма.