Благодаря на десетките общини, които се включиха в Информационния ден по схемата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, който бе организиран от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ в гр. София!

Разчитам на партньорството с общините за развиване на успешна социално-здравна услуга!

Патронажната грижа е част от дългосрочната политика на Министерството на труда и социалната политика за повече услуги в домашна и семейна среда, които да водят до превенция на деинституционализацията и да надграждат грижата за възрастните и хората с увреждания. Патронажната грижа ще надгради предлаганите услуги от Социалния патронаж и вече натрупания опит със схемите за лични и социални асистенти и домашни помощници.

По схемата ще бъде изградена мрежа от мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете на възрастни и хора с увреждания. Нуждаещите се ще бъдат консултирани и ще им бъде оказвана и психологическа подкрепа. От услугата ще могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Интегрираните услуги ще се предоставят не по-малко от 12 месеца, а всяко лице ще може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. Очаква се схемата да обхване 17 000 възрастни и хора с увреждания, а по нея да кандидатстват 265 доставчици на социални услуги.

Общият бюджет на процедурата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ е 45,7 млн. лева. Схемата е с продължителност до 2023 г. Надявам се, предоставянето на „Патронажна грижа“ да стартира още през пролетта на 2019 г., а активното предоставяне на услугата да започне през летните месеци и есента на тази година.

Патронажната грижа ще ни послужи като тестов модел на новия Закон за социалните услуги, в който се регламентира т.нар. интегриран подход при предоставяне на междусекторни услуги. Със Закона за социалните услуги ще бъде създадена карта на услуги, с която на национално ниво ще бъде планирано предоставянето на услуги. Със закона се дефинира и възможност за предоставяне на три типа услуги – на общинско, на областно и на национално ниво.