Участвах в конференция на високо равнище в Брюксел срещу насилието на жени.

Приобщаващият, интелигентен и устойчив икономически растеж, предвиден в стратегията "Европа 2020", няма да се превърне в реалност без постигане на равенство между жените и мъжете и без прекратяване на насилието срещу жени. По време на конференцията на високо равнище на тема „Край на насилието над жени – оценка на ситуацията и следващи действия”, организиранa под патронажа на еврокомисаря по правосъдие, правата на потребителите и равенство между половете Вера Юрова в Брюксел, имах възможност да представя законодателните промени, които България предприема срещу насилието на жени.

Политиката на българското правителство в тази област обединява усилията и действията на редица институции и неправителствени организации на централно и местно ниво. Статистиката ни показва, че 80% от регистрираните случаи на насилие през последната година са срещи жени и деца.

Безпрецедентното развитие на сектора на Информационните и комуникационните технологии през последните години създава възможности жените да преследват кариера в икономическа дейност с високи доходи и да направят важна стъпка към финансовата си независимост. Това може да се разглежда като превантивно действие предотвратяващо насилието срещу жени, тъй като то е дълбоко вкоренено в тяхната икономическа зависимост. Наложително е да работим усилено, за да осигурим ефективна координация на системата за социално подпомагане, устойчиво финансиране на специалисти за услуги за подкрепа на жертвите, програми за превенция и др.

Борбата и премахването на всички форми на насилие изисква координирани политики и всеобхватен мултидисциплинарен подход. Важно е да се гарантира, че всички заинтересовани страни на европейско, национално и местно равнище, включително неправителствени организации, социални партньори, медии, научната общност ще обединят усилия за намиране на решения на този социален проблем.