Семинар за представяне на различни модели / педагогически концепции на резидентна грижа

Днес открих Семинар за представяне на различни модели / педагогически концепции на резидентна грижа, които се прилагат в ЦНСТ за деца със и без увреждания, управлявани от неправителствени организации. Семинарът е съвместна инициатива между "Международна социална служба - България" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и е част от Националната кампания "Мисията е възможна", свързана с деинституционализацията на грижите за деца в България. 


В последните няколко години, когато приключваме тази най-успешна реформа в България, се оказва, че предизвикателствата пред нас са най-големи. Успехът на реформата се дължи на съвместните усилия на институциите, неправителствените организации и общините да изведем децата от институциите, да затворим старите домове и да изградим нови социални услуги. Все по-често обаче имаме случаи на съпротива на местната общност по отношение на реалната интеграция на децата от услугите. Ако всички ние положим усилия да покажем, че "Мисията е възможна", че няма различни деца, а различна грижа според специфичните нужди на всяко едно дете, тогава нашата мисия ще бъде изпълнена. 
Темата за резидентните услуги е изключително важна за нас, особено в контекста на бъдещия Закон за социалните услуги. Голямата реформа за нас ще дойде, когато с помощта на неправителствените организации подготвим подзаконовата нормативна уредба и да успеем да регулираме стандартите за всяка една социална услуга, да гарантираме предоставянето на интегрирани услуги, така че да няма значение за човек, който ползва услугата, дали МОН, Министерството на здравеопазването или МТСП финансират тази услуга. Ако ние добре организираме работата на педагогическите кадри, на социалните работници и на специалистите в сферата на здравеопазването, тогава нашата работа ще бъде далеч по-успешна. За нас е важно да осигурим истинска подкрепа, когато става въпрос за деца в нужда.