Днес участвах в откриването на конференция на тема „Развитие на заместващата грижа в България“, организирана от фондация „Лумос – клон България“ и Министерството на труда и социалната политика. 
С регламентирането на „Заместващата грижа“ в новия Закон за социалните услуги, ще въведем изцяло нов модел на грижа за хората с увреждания. "Заместващата грижа" е нова и модерна услуга, но ние като страна е добре да приложим не само добрата европейска практика, но и да я съобразим с националния контекст.

В концепцията за въвеждане на „Заместващата грижа“ в България се регламентират основните принципи, цели, начин и подходи на предоставянето й, в това число стандарти за качество, финансиране, контрол и мониторинг. „Заместващата грижа“ се предоставя за кратък период от време, а целта й е да осигури качествена и професионална грижа за децата и лицата с увреждания в сигурна среда. С услугата се предоставя възможност за осигуряване на подкрепа на семействата и лицата, които полагат грижи за деца и пълнолетни, зависими от грижа чрез предоставяне на възможност за лично време и откъсване от ежедневните дейности. В проекта на концепцията е заложено чрез „Заместващата грижа“ да могат да се подкрепят и семействата на роднини и близки и приемни семейства, в които са настанени деца по реда на Закона за Закрила на детето.

След въвеждането на „Приемната грижа“ през 2007 г., благодарение на волята на неправителствените организации, постепенно е утвърдена на местно ниво. Сега "Приемната грижа" е част от съпътстващите социални услуги за деца. Надявам се да извървим по същия начин и пътя при създаването на услугата „Заместваща грижа“, защото обществената подкрепа е изключително важна.

В пет големи общини – Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Столична община, стартира реализирането на проекти за изграждане на Центрове за лица с увреждания. Всеки проект е на стойност 1 млн. лв., а средствата се отпускат от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Целта на проектите е съвместно с местната власт и неправителствения сектор да се въведе изцяло нов модел на грижа за хората с увреждания с развиване на интегрирани и мобилни услуги. "Заместващата грижа" е пилотна дейност в тези проекти. Пътят ни оттук нататък ще бъде да подобряваме качеството на социалните услуги. Това е залегнало и в концепцията за новия Закон за социалните услуги.

Разчитам на доброто партньорство с неправителствения сектор, за да бъде защитен интересът на най-уязвимата част от българското общество!