Неправителствените организации ще могат да кандидатстват в новата схема на „Социално включване“


Неправителствените организации, които са доставчици на социални услуги, ще могат да кандидатстват в новата схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „Социално включване“ за изграждането на иновативни интегрирани социални услуги. Схемата е отворена от 25 октомври, а кандидатите имат три месеца да разработят и подадат проектите си в следващите три месеца.

В Банско се провежда се Втората национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. Заделени са общо 5 млн. лв., като максималната стойност на проектите може да достигне равностойността на 200 000 евро.

Операцията „Социално включване“ е насочена към деца и лица от специфични целеви групи – жертви на насилие, деца аутисти и др. По тази схема имаме силен акцент върху интегритета с мерките за заетост. Задължително част от дейностите, които се залагат в новите социални услуги, трябва да водят до подкрепа на заетостта на хората, които не могат да бъдат интегрирани на пазара на труда.

Представих пред общините и възможностите, които ще предоставя Патронажната грижа. С 46 млн. лв. от ОПРЧР ще бъде подкрепено развитието на услугата, която е насочена към хора с увреждания, възрастните и самотно живеещите. Този тип услуга допълва всичко, което до момента е правено по отношение на Социалния патронаж и предоставянето на услугите личен и социален асистент и домашен помощник, като се допълва със здравен компонент. Идеята е хората, които ползват тези услуги, да имат възможност да бъдат посещавани от медицинска сестра или да бъде закупен специализиран транспорт. Всяка община може да кандидатства самостоятелно или в партньорство, като размерът на финансирането е определен според показатели, подадени от НСОРБ, като специфика на местното население, брой на хората с увреждания и отдалеченост на населените места в конкретната община. Благодаря на колегите от НСОРБ, които ни помогнаха този ресурс от 46 млн. лв. да го разпределим по справедлив начин на територията на всички общини в България! За нас е важно всяка една община да бъде подкрепена с такъв тип услуги.

В момента Министерството на здравеопазването изпълнява проект на стойност 200 000 лв., чиято цел е да бъде изготвена методика за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“, програма за обучение на персонала и супервизия на самата услуга. Целта ни е да гарантираме качеството на услугата във всяка една община. Това е изключително навременна мярка, с която ще подкрепим над 17 000 самотно живеещи хора и хора с увреждания. Към момента устойчивостта на услугата е заложена в бюджета на Министерството на здравеопазването в 3-годишната бюджетна прогноза.

Представих и стартиралата процедура "Интегрирани действия за устойчиво градско развитие". Бюджетът на операцията е 18 млн.лв., а допустими кандидати са 39-те общини, които имат сключени договори с Оперативна програма "Региони в растеж" за различни дейности, свързани с реконструкция или изграждане на инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността - Центрове за временно настаняване, Центрове за работа с деца на улицата, Приюти и Кризисни центрове. Процедурата е допълваща към проектите по ОПРР и цели насърчаване на социалното включване на групите в неравностойно положение и със специални потребности, както и други уязвими групи.

Благодаря на местната власт за доброто сътрудничество през годините! За настоящия програмен период от ОПРЧР на общините са платени 173 млн. лв. в социалната сфера и в сферата на заетостта. Като пример са програмата за подпомагане на най-нуждаещите се и програмата за храните, които са договорени и усвоени почти на 90%.