Среща с депутатите от парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове


Запознах депутатите от парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с напредъка на изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ . До момента близо 200 000 души са включени в различни мерки по програмата, от които близо 70 000 души са включени в заетост, а над 46 000 безработни са включени в различен вид обучения. Над 70 000 лица с увреждания и в невъзможност за самообслужване са получили социални услуги, като 20 000 от тях са деца.

В периода 2007 – 2013 г. са инвестирани 190 млн. лв. от структурните и кохезионния фонд за деинституционализацията на деца и младежи. За същия период са закрити 104 институции за деца с увреждания. За периода 2014 – 2020 г. са отделени над 320 млн. лв. от Европейските структурни и инвестиционни фондове за финализиране на процеса по деинституционализацията на децата и младежите.

288 млн. лв. по ОПРЧР са отделени за предоставянето на 149 нови услуги, обучения, супервизия и други дейности, свързани с прякото предоставяне или развитие на услугите за деца и семейства. Предоставени са 19 096 услуги за деца от 0 до 7 години в 64 общини по проекта „Услуги за ранно детско развитие“. През услугата „Приемна грижа“ са преминали 4 665 деца. Първият етап е подготовка за извеждане на 681 деца и младежи от старите домове, който е на стойност 3 млн. лв. Вторият етап включва въвеждането на децата в нови алтернативни социални услуги, които са близки до семейната среда. За това ще бъдат отделени 74 млн. лв. Предстои изграждането на качествени социални услуги за деца и младежи и професионална интеграция на младежите от резидентните услуги, за което са отделени 3 млн. лв.

Целите на Плана за действие 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа са: 
- До 2020 г. ще бъдат закрити 10 специализирани институции за хора с увреждания, за възрастни хора и за възрастни с деменция. Ще бъдат създадени социални услуги в общността и пилотни интегрирани здравно-социални услуги за лица с психични разстройства, умствена изостаналост, деменция и Алцхаймер. 
- До 2020 г. ще бъде осигурена грижа в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. 
278 млн. лв. по ОПРЧР са отделени за подготвителни действия, оценка и комуникационна стратегия за деинституционализацията на възрастни и лица с увреждания. Със средствата ще бъде финансирано предоставянето на новите 74 резидентни социални услуги, както и тези в общността. Ще бъдат създадени 10 нови Дневни центъра за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания, както и 10 нови Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост. С най-новата услуга „Патронажна грижа“ ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се хора с увреждания и възрастни хора.

Вече е стартирала операцията „Социално включване в общността“, по която могат да кандидатстват неправителствени организации, които са доставчици на социални услуги, за изграждането на иновативни интегрирани социални услуги. Крайният срок за представяне на проектни предложения е 25 януари 2019 г. Предстои да бъде отворена операцията „Умения“ с бюджет 30 млн. лв., по която работодатели ще могат да кандидатстват за обучение по дигитални умения на свои служители или безработни, наети от Бюрата по труда. На предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на ОПРЧР ще бъдат одобрени 6 нови операции, които са насочени към продължаване на процеса по деинституционализация на децата, възрастните хора и хората с увреждания.