Неформално заседание на министрите на ЕС за равенство на половете


Взех участие в неформалното заседание на министрите на ЕС за равенство на половете, което се състоя на 12 октомври, във Виена. Участвах в редица събития, посветени на темата за равнопоставеност между жените и мъжете в рамките на Австрийското председателство на Съвета на ЕС.

Основна тема на заседанието беше подготовката на Стратегия за равенство между половете, чиято цел е да стимулира равенството във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот. Представих българския опит в областта на равенството на половете за повишаване на информираността и чувствителността на обществото като цяло и в частност на работодателите и социалните партньори относно баланса между жените и мъжете при взимането на решения в икономиката.

По време на форума беше подписана съвместна декларация „Равнопоставеността между жените и мъжете като приоритет на ЕС днес и за бъдеще“. Правителството на България силно подкрепя усилията на Европейския съюз за осигуряване на равни възможности за европейските граждани. Това е особено важно в контекста на настоящата икономическа и социална действителност и изисква да се осигурят подходящи правни и политически инструменти, за да се осигури равно участие във всички сфери на обществения живот.

Темата за равенството между половете е от първостепенно значение в контекста на общия ни стремеж да модернизираме европейския социален модел и да постигнем целите на Европейския стълб на социалните права и на стратегията "Европа 2020". Прилагането на правото на труд, осигуряването на равен достъп до заетост и овластяването на жените са сред приоритетите на България в променящия се свят на труда.

Темата за жените в дигиталния свят бе сред основните акценти на Българското председателство на Съвета на ЕС. Статистиката показва, че България е на първо място в ЕС по дял на жените в сектора на информационните и комуникационните технологии. У нас той е близо 30%, докато в ЕС е 16%. По данни на Националния статистически институт в България разликата между заплащането на жените и мъжете намалява. През 2016 г. разликата е била 13,2%, а година по-рано – 14,2%. Средната стойност в ЕС е 16,2%.

Бях модератор на панел, посветен на изграждането на силни мрежи за насърчаване на диалога между всички заинтересовани страни в областта на равнопоставеността на половете, в рамките конференцията „Равнопоставеността на половете и „ти“.