Взех участие в конференция в Брюксел, организирана от Европейския синдикален институт и Европейската конфедерация на профсъюзите. 

Следва извадка от изказването ми на конференцията:

Българското председателство на Съвета на ЕС постигна напредък по редица законодателни инициативи, които ще допринесат за практическото изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права. Те създават предпоставки работещите в Европа да водят по-добър живот, да имат по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, по-добра опция за мобилност и прехвърляне на права, по-добра защита и по-високи доходи.

С промените в Директивата за командироване на работници беше въведен принципа равно заплащане за една и съща работа, която ще гарантира по-справедливи условия на труд и по-добра защита за работещите, както и условия на справедлива конкуренция за компаниите. Директивата за равновесието между професионалния и личния живот създава възможности за по-гъвкави условия на работа. Тя цели увеличаване на участието на жените на пазара на труда, както и насърчаването на мъжете да полагат повече грижи в семейството.

Директивата за предвидими и прозрачни условия на труд разглежда предизвикателствата, породени от развитието на трудовия свят, включително нарастващата гъвкавост на пазара на труда и по-специално увеличаването на броя на нестандартните форми на заетост. Благодарение на това законодателство работещите ще бъдат по-добре информирани за трудовите си права. Целта на одобрените промени на Регламента за координация на системите за социална сигурност на страните членки е правилата в тази област да станат по-ясни и справедливи и да се подобри тяхната приложимост. По този начин ще се допринесе за улесняване на свободното движение на хора в рамките на ЕС.

Приетите по време на заседанието на Съвета на министрите на ЕС на 21 юни заключения за инвестиции в ранно детско развитие и бъдещето на труда. Инвестициите в развиването на умения от най-ранна детска възраст са най-ефективния начин за борба с безработицата, бедността и социалното изключване.