Политическо лидерство, осигуряване на финансиране и добра комуникация са в основата на успеха на България при затварянето на всички институции за деца.

На 15 юни, на конференция на високо ниво в Брюксел, представих резултатите от досегашното изпълнение на реформата за деинституционализация на грижите за деца в България и дейностите, които предстоят при реализирането на процеса в бъдеще. Темата на форума беше „Да не изоставяне нито едно дете – семейства, а не институции“ и се проведе по инициатива на Дж.К. Роулинг.

Деинституционализацията не свършва с извеждането на децата от институциите, започва оттам. Най-важното е, че децата получават постоянна подкрепа, за да се развиват като уверени и независими млади хора. Продължаването на процеса на деинституционализация, осигуряването на най-ефективната грижа за децата и закрилата на децата, са сред най-големите приоритети на правителството на България.

В резултат на реформата броят на децата в специализирани институции в България е намалял от 7587 през 2010 г. до 842 през април 2018 г. или с почти 90%. В края на 2017 г. делът на децата, настанени в семейства на близки и приемни семейства е по-висок с 50% в сравнение с тези, които през 2010 г. са били в резидентни услуги.

За последните 8 години броят на специализираните институции за деца е намалял със 75% от 137 на 33. 104 институции за деца бяха затворени. За същия период бяха разкрити 606 социални услуги в общността, чието финансиране беше поето от бюджета на държавата. Значителни инвестиции бяха направени и в укрепването на капацитета на системата за закрила на детето и специалистите, работещи в нея.

В плана за продължаване на деинституционализацията се предвижда до 2025 година в България да се разкрият 149 нови социални услуги, които ще се ползват от над 7000 деца и техните семейства. Изпълнението на плана се финансира от държавния бюджет и три оперативни програми: „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ на обща стойност над 318 млн. лв.

Планираме да разширим и услугите за ранна интервенция на увреждания и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания на национално ниво. В рамките на Българското председателство Съвета на министрите на ЕС по заетост и социална политика ще приеме заключения за ранното детско развитие.

Също така представих и проекта на регламент Европейски социален фонд плюс, който е важен инструмент за постигане на целите на деинституционализацията, защото най-малко 25% от бюджета му ще бъде насочен към мерки за насърчаване на социалното включване.