Взех участие в кръгла маса на тема "Здравето на българите през 21 век - тенденции и предизвикателства", която се проведе в Народното събрание.

През месец септември ще стартира схема по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с която ще бъдат подкрепени около 17 000 български граждани чрез т.нар. здравно-социални услуги. 30 млн. лв. ще бъдат насочени за подкрепа на възрастните хора и самотно живеещите, които живеят в отдалечените населени места и хората, които имат нужда от постоянна подкрепа.

По този начин ще осигурим не само по-доброто разходване на средствата от НЗОК, но и ще създадем предпоставки за превенция на институционализацията на възрастни хора и хора с увреждания. Ще подкрепим цялостната грижа, която общините предоставят на възрастни хора в малките населени места, които имат по-трудно достъп до болничните заведения.

В предходния и настоящия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени общо 37 млн. лв., които са насочени към укрепване на капацитета на кадрите в системата на здравеопазването. В момента Министерство на здравеопазването изпълнява проект за квалификация, обучение и изграждане на допълнителни умения на кадрите в Спешната помощ. Проектът е на стойност 7 млн.лв. и е финансиран със средства от ОП РЧР. 5 млн.лв. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са заделени за подкрепа на специализантите в България. Предизвикателството със задържането на младите лекари в системата на здравеопазването е една от задачите, които тепърва трябва да решаваме. Подкрепата на специализантите е една от важните теми, по които ще продължим съвместно да работим с Министерството на здравеопазването.

По проекта на регламент Европейски социален фонд плюс (ЕСФ +) са заделени 413 млн. евро за програма „Здраве“. Ще продължим да подкрепяме Министерството на здравеопазването и съвместните ни интегрирани мерки, свързани с предоставянето на социално-здравни услуги.