Дигитализацията и технологичните промени изискват по-добро планиране на политиките, насочени към създаване на устойчиви и качествени работни места, в това число и в областта на информационните и комуникационните технологии. Прогнозирането на подходящите умения, които отговарят на нуждите на работодателите, е първата стъпка в ефективното планиране на социалните политики, включително в областта на образованието, обучението и заетостта. Конференцията на високо равнище на тема „Предизвикателствата пред бъдещето на труда“, която се проведе в European Parliament в Brussels имаше за цел да създаването на политики за развитието на умения и знания, които ще са необходими на работната сила в контекста на индустриалната революция 4.0.Във форума участваха еврокомисарят за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия Елжбета Биенковска и българският евродепутат Eva Maydell (Paunova), вецепрезидентът на LinkedIn и вицепремиерът на Белгия.

Изпълнението на иновативни подходи и по-добра връзка между уменията на работната сила и потребностите на пазара на труда са ключови фактори за насърчаване на продуктивна и качествена заетост и за увеличаване на икономическата активност на населението в контекста на новите технологични реалности.

Технологичните промени представляват динамични процеси, които включват загуба на работни места, създаване, преобразуване и преместване на съществуващи работни места. Тези аспекти се наблюдават във всички икономически сектори и имат критични последици за работниците, работодателите и индустриалните отношения като цяло, каза . Според доклад на Световния икономически форум технологичните промени ще доведат до загуба на над 5 милиона работни места в 15 развити и нововъзникващи икономики. В същото време ще бъдат създадени 2.1 милиона нови работни места в областта на компютърното инженерство и математиката.

В тези условия правителствата трябва да предприемат навременни мерки, за да предоставят на работната сила умения за в бъдеще, ако не искат да се изправят пред нарастваща безработица. Тези промени изискват по-добро планиране на политиките, насочени към създаване на устойчиви и качествени работни места в областта на информационните и комуникационните технологии. Националните системи за образование и обучение трябва да бъдат модернизирани и да се разширят възможностите за учене през целия живот и развитие на уменията, в т.ч. умения за цифрова грамотност, социални и познавателни умения, които са от ключово значение за интегрирането на пазара на труда и за постигане на успешен преход между работните места в новия свят на труда.

По време на събитието американската компания LinkedIn представи първата дигитална карта на света, представяща в реално време динамиката на работните пазари и връзката между работници, компании, институции.