Днес взех участие в VI-та Национална научно-практическа конференция „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до иновативното училище“.
Пет милиона лева от оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат насочени към неправителствени организации, които развиват иновативни социални услуги за социално включване на хора от уязвими групи. Целта е да се разработят проекти, с които да се разширят техните възможности за независим живот и работа.
Иновативността и въображението на неправителствения сектор са ключът към най-вярната рецепта за по-добра образователна и социална интеграция на ромите.

Успехът на интеграцията на ромската общност е възможен, ако държавата, местните власти, неправителствените организации и външните донори работят заедно в една посока. От съществено значение е помощта от неправителствения сектор и местните власти, които познават естеството на проблемите на ромското население и ги транслират към държавните институции. Двете основни теми, които трябва да са в центъра на дебата за мерки, програми и финансиране, са преодоляването на бедността и сегрегацията.
До момента в различни схеми по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са включени общо 7269 роми. По операцията "Младежка заетост" са били наети 681 роми за стаж и обучение по време на работа. По процедурата "Обучение и заетост за младите хора" 3932 ромски младежи на възраст до 29 години са били интегрирани в заетост при работодател чрез осигуряване на субсидия за продължителна заетост и обучения по професионална квалификация и ключови компетентности. По операция "Активни" на пазара на труда са били интегрирани 1703-ма ромски младежи на възраст до 29 години, които не са преминали нито образование и обучение, нито са били в заетост или са били регистрирани като безработни в бюрата.