В рамките на подкрепата за политиката за по-добра заетост и качество на работните места бе одобрена операция „Умения“ за подпомагане на бизнеса чрез предоставяне на конкретни за работното място обучения. С ресурс от 30 млн. лв. ще отговорим на актуалните нужди на работодателите за създаване на устойчива заетост, по-висока производителност, както и повишаване квалификацията на работна сила. Oперацията е създадена в унисон с приоритетите на Българското председателството на ЕС. Операцията ще предостави възможност на 5 500 безработни, неактивни и заети лица да повишат своята квалификация.

В рамките на Редовното заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), Комитетът за наблюдение одобри 5 нови
операции на приблизителна стойност 75 млн. лв.

По този начин степента на програмираните средства достигна 95% от общия разполагаем финансов ресурс, а над 120 000 души са получили подкрепа за осигуряване на по-качествен живот с разгърнатите мерки по Програмата. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бе отличена от представителя на Европейската комисия на заседанието г-жа Сандрин Де Бугеном като една от най-напредналите програми и с подходящо изпълнение на добри операции измежду всички програми на ниво Европейски съюз, финансирани от Европейския социален фонд.

ОП РЧР ще продължи последователна политика на Министерството на труда и социалната политика за подкрепяне на предприемачеството. С нова операция с бюджет от близо 6 млн. лева ще могат да се предоставят консултации и бизнес услуги на стартиращи предприятия и за социални предприятия, създадени или подпомогнати от ОП РЧР, предприятия, създадени с подкрепата на финансов инструменти или по линия на Националния план за действие по заетостта.

С допълнителен ресурс от 10 млн. лева Комитетът за наблюдение одобри две промени към две вече добре работещи схеми - „Обучения и заетост за младите хора“ и „Обучения и заетост“. Дава се възможност за заетост и придобиване на квалификация и нови компетентности на най-малко 1000 неактивни и безработни лица с трайни увреждания. Със стимули за работодателите да ги наемат, те ще имат възможност да преодолеят трудностите за включване в пазара на труда и икономическия живот.
В областта на насърчаване на социалното включване ще стартират две нови операции с ресурс от 34 млн. лева, с които ще започне процесът по изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

С изпълнение на проектите ще се реализират първите подготвителни действия за извеждане на възрастни хора и хора с увреждания от няколко специализирани институции и превенция на институционализацията на тези лица. На общините ще бъде дадена възможност да развие система на патронажна грижа чрез осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.
Не на последно място с цел подкрепа на гражданския сектор и използването на тяхното ноу-хау бе одобрена операция за разработване на нови услуги за социално включване. Чрез изпълнението й (5 млн.лв.) ще се адресират нуждите на лица от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост.