Събитието от кампанията „Отворени врати за децата на Европа“ #OpeningDoors4Children в Брюксел, Белгия на 20-ти март, в което взех участие като лектор, има за цел да подкрепи националните усилия за разработване на системи за закрила на детето, които да укрепват семействата и да осигуряват висококачествена алтернативна грижа за деца, като използват финансирането и политиката на ЕС и изграждат капацитет на организациите на гражданското общество.

Реформата на грижата за деца е свързана не само с извеждане и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, а също така и със създаване на условия за подкрепа на семействата.

Семейството е най-добрата среда за отглеждането и развитието на всяко дете. Основна цел на реформата е превенция на рисковете и създаване на условия, които в най-голяма степен ще отговорят на индивидуалните потребности на децата и ще гарантират техните права и интереси, включително чрез развитие на алтернативни форми на социални услуги в общността.

Представих досегашните резултати от деинституционализацията на грижите за деца в България. В резултат от реформата от 2010 г. до януари 2018 г. децата в специализираните институции са намалели от 7 587 на 895 или с над 88%. За същия период броят на специализираните институции за деца се е понижил от 137 на 33. Закрити са всички институции за деца с увреждания. В същото време броят на социалните услуги в общността се увеличи почти три пътиот 241 през 2010 г. до 607 през януари 2018 г.

Безспорно най-големият успех на реформата е подобреното качество на живот на децата, изведени от специализираните институции. През втория етап на деинституционализацията България ще закрие всички оставащи специализирани институции за деца и ще доразвие мрежата от подкрепящи социални, здравни и интегрирани здравно-социални услугиза превенция, ранна интервенция, подкрепа и предотвратяване на нуждата от ползване на резидентна грижа. Много сериозни инвестиции ще бъдат направени и в капацитета на системата за гарантиране на правата на децата.