Форум на тема "Преодоляване на разликата в уменията за растеж и създаване на работни места - бизнес перспектива" се проведе в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 22 и 23 март, в Резиденция "Бояна". Участваха  Група 1 "Работодатели" на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Форумът бе организиран от ЕИСК и Асоциацията на организациите на българските работодатели, която през 2018 г. се председателства на ротационен принцип от БСК.

Продължаващото интензивно развитие на глобализацията, цифровизацията и демографските промени имат значително въздействие върху пазарите на труда и предприятията в цяла Европа. 40% от европейските работодатели срещат трудности при наемането на хора с необходимите им умения за растеж и иновации. В същото време, 70 милиона европейци нямат адекватни умения за четене и писане, а още по-малко имат математически и цифрови умения. В рамките на събитието бяха търсени отговори на въпросите:

  • Как да преодолеем разликата в уменията?
  • Как да адаптираме образователните системи към днешните предизвикателства?
  • Какво трябва да се направи на европейско и национално равнище?

Ръководителите на представителните организации на работодателите, създателите на политики и академичните среди обсъдиха и споделиха добрите практики и идеи.

Основното изказване бе на Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика:

Цифровите умения придобиват ключово значение за повишаване на пригодността за заетост и намирането на работа, използване на съвременните форми на учене, мобилност и бързо адаптиране към непрекъснатите социално-икономически промени. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Дигиталната трансформация поставя нови изисквания към професионалния профил на работната сила, като все по-често се изисква хората да притежават умения от по-високо ниво и с по-широк обхват, заяви зам.-министър Русинова.

Тя подчерта, че в бъдеще шансовете за заетост ще бъдат изключително силно свързани с образователното ниво. Едва 20% от децата, които в момента са в първи клас, ще работят професията, която в момента съществува. Всички ние трябва да се замислим какво да направим, за да могат следващите поколения да притежават нужните умения и да са подготвени, така че да посрещнат предизвикателствата на труда, каза още зам.-министър Русинова.

Очакванията са бързите темпове на икономическо и технологично развитие да дадат своето отражение и в структурните промени в търсенето на труд. Ще се наблюдава пренасочване на работна сила към едни отрасли за сметка на други, което ще постави и нови изисквания към квалификацията и уменията.

Социалните партньори и най-вече работодателите трябва активно да участват в дейностите по определяне бъдещото развитие на бизнеса и свързаните с него потребности от знания и умения. Трябва да се осигурят възможности и среда за непрекъснато обучение и развитие на уменията като естествена част, съпътстваща процеса на работа.

Дейността на Европейския икономически и социален съвет, особено в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС, е изключително полезна, тъй като заключенията се въплъщават в работата на МТСП, добави зам.-министър Русинова.