Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика пред Американската търговска камара. В срещата участва и заместник-министър Лазар Лазаров, който запозна участниците в срещата с приоритетите на правителството в областта на трудовите политики.

 В изказването си зам.-министър Русинова посочи, че стремежът на България е да намери баланс между специфичните приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на ЕС.

 Сред централните теми, които България ще постави в дневния ред на европейските дебати, са очертаването на визията за бъдещето на труда и идентифицирането на точните умения и компетенции за новите работни места.

 Зам.-министър Русинова акцентира и върху младежката заетост и по-доброто планиране и обвързване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта.

 Основен акцент на Българското председателство ще е и търсенето на възможности за подкрепа от Европейския социален фонд след края на програмния период 2014-2020 г. Целта е да се подобрят възможностите за заетост, да се намерят ефективни решения за засилване на социалното приобщаване, борба с бедността, повишаване на растежа и гарантиране на устойчиви работни места.

 Сред приоритетите на Българското председателство ще са и политиките за ранно детско развитие и интеграцията на хората с увреждания като пълноправни членове на обществото.

 Зам.-министър Лазаров запозна участниците с основните аспекта в приоритети на правителството в областта на труда, сред които активната политика по заетостта и облекчаване на процедурите при вноса на работна сила от трети страни за сезонна заетост.

 Той посочи, че един от приоритетите на МТСП за следващата година е провеждането на обучения, съобразени с потребностите на работодателите. С цел подготовка на квалифицирана работна сила през 2018 година със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда ще се финансира обучението на не по-малко от 11 000  безработни.