Нивото на безработицата в България бележи трайна тенденция на намаляване, като в момента то достига едно от най-ниските си нива – 5.8%. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова  по време на среща с представители на МВФ.

Заместник-министър Русинова допълни, че продължава положителната тенденция на намаляване дела на дългосрочно  безработните лица, като се прилагат целенасочени мерки в тази насока. В изпълнение на препоръките на Европейската комисия за решаване на проблема, са създадени 73 центъра за заетост и социално подпомагане, които предоставят интегрирани  услуги на хора от уязвими групи.

Заместник- министър Русинова представи успешно реализираните инициативи за повишаване на младежката заетост, сред които мерки по „Европейската гаранция за младежта“, младежки медиатори, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др. Тя подчерта, че се полагат усилия за стимулиране участието на пазара на труда и на други уязвими групи, като ромите и възрастните хора. Действията на правителството са насочени и към  подкрепа на децата и семействата. В тази връзка заместник-министър Русинова припомни, че ранното детско развитие е един от приоритетите на правителството и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, като ще се работи целенасочено за насърчаване и утвърждаване на тази нова концепция, включваща интегрирана политика в подкрепа на децата и семействата. Ще продължат мерките и по деинституционализация на грижата за деца.

На срещата беше обсъден и въпросът за минималната работна заплата като един от основните  инструменти на правителството в областта на доходите. Заместник-министър Русинова отбеляза, че през последните години се наблюдава значителен ръст на минималното възнаграждение, с което се цели да се гарантира минимален доход за лица с ниска квалификация и умения. Нейният растеж мотивира също така работодателите за предприемане на стъпки за увеличаване на заплатите. Средната работна заплата в икономиката също нараства с устойчиви темпове, както в номинално (123.1%), така и в реално изражение (98.7%). Към момента нейният размер е 1040 лв., коментира заместник-министър Русинова.