Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова откри експертен семинар за обмен на добри практики между България и Белгия за борба с трансграничната злоупотреба със социални средства и сътрудничество в борбата срещу злоупотребите със социални права. По време на форума бяха представени функциите на белгийските инспекционни органи и институции и наличните ресурси и инструменти, с които се борят с трансграничните социални измами. Представители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Националния осигурителен институт и НАП представиха българския опит в сферата.

„Трансграничните трудови злоупотреби и борбата със социалните измами винаги са били във фокуса на политиката на Министерството на труда и социалната политика чрез различните форми на участие в дебатите на ниво Европейски съюз, както и чрез задълбочаване на двустранните отношения със страните, в които има по-големи български общности“, подчерта зам.-министър Русинова. Тя припомни, че обсъжданата тема е сред приоритетите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. Една от тежките задачи пред България е финализиране на законодателните инициативи, свързани с Директивата за командироване на работници и регламента, който координира системата за социална сигурност, уточни зам.-министърът.

Експертният семинар се организира след подписването на Съвместна декларация между България и Белгия за развитието на сътрудничеството в борбата със злоупотребата със социални средства в случаи на трансгранична заетост. С документа двете държави се ангажират да започне техническо сътрудничество между компетентните институции и инспекционните служби на двете страни в тази област.