Равенството между половете е сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. За постигането на тази цел са необходими целенасочени усилия за насърчаване на равните възможности на жените и мъжете, премахване на насилието, основано на пола и оценка на въздействието на цифровизацията върху равенството между половете. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на конференция на тема „По какъв начин равенството между половете ще допринесе за по-справедливи работни места и растеж“ в Гьотеборг, Швеция.

По време на европредседателството си България ще постави в центъра на европейския дебат темите за Бъдещето на труда, политиките за ранно детско развитие и хората с увреждания. Страната ни ще постави акцент и върху ролята на жените в дигиталния свят, каза Русинова. Тя подчерта, че по данни на Евростат страната ни е на първо място в ЕС по дял на жените, работещи в сектора на информационните и комуникационните технологии. У нас техният дял е 27,7%, докато средното равнище за ЕС е 16,1%.
Русинова представи актуални данни за пазара на труда в България и акцентира върху факта, че през последните месеци безработицата в страната е около 6%, което е далеч под средното ниво за ЕС.
Тя подчерта, че зачитането на правото на жените да се трудят, осигуряването на равни възможности за заетост и по-добър баланс между професионалния и семейния живот са сред приоритетите на правителството на България. Устойчивата и последователна държавна политика за намаляване на разликата в заплащането и повишаване на заетостта и образованието на жените, както и за увеличаване на дела на дамите на управленски позиции дават резултат. Според индекса за равнопоставеност на половете от 2017 г. на Европейския институт за равенство между половете България постигна осезаем напредък в последните 2 години, като се придвижи с десет места напред в класацията, каза Русинова.
Българското председателство на Съвета на ЕС ще допринесе за намирането на решения на ключови въпроси, свързани с бъдещето на Европа, включително за преодоляване на разликата в заетостта и заплащането на жените и мъжете. Намирането на адекватен отговор на тези предизвикателства, насърчаването на зачитането на европейските демократични ценности за създаване на равни възможности за всички и недопускане на дискриминация ще гарантира по-големи възможности за икономически растеж и по-добро бъдеще на Европа, каза заместник-министър Русинова.