Българското председателство на Съвета на Европейския съюз ще работи за създаването на по-добра среда за развитие на социалната икономика, с акцент върху социалните иновации. Това каза заместник-министър Зорница Русинова на информационен ден в Бяла Слатина, посветен на десетата годишнина от членството на България в ЕС. Сред приоритетните теми в областта на заетостта и социалната политика, които страната ни ще постави в центъра на европейските дебати през първата половина на 2018 г., са още инвестициите в ранно детско развитие, интеграцията на хората с увреждания, бъдещето на труда, равенството между половете.

По време на Българското председателство ще работим за надграждане на резултатите, постигнати в рамките на дебата за Бъдещето на труда. Необходимо е да бъдат отчетени новите и иновативни подходи на политиката по заетостта с акцент върху младежта, справедливата миграция и по-добрата връзка между образованието, уменията и потребностите на пазара на труда, каза Русинова.
Тя добави, че българското председателство ще се фокусира и върху насърчаването на концепцията за ранно детско развитие, която поставя акцент върху гарантирането на подкрепата за семействата и осигуряването на благосъстоянието на децата от най-ранна възраст.
По време на българското европредседателство ще бъдат адресирани и проблемите, касаещи хората с увреждания. В рамките на дебата за следващата Многогодишна финансова рамка ще проучим възможностите за подкрепа от Европейския социален фонд (ЕСФ) след 2020 г., като акцентът ще бъде поставен върху допълнителното опростяване на правилата и засилването на синергията за икономическо, социално и териториално сближаване, каза заместник-министър Русинова.
Изключително важно е чрез ЕСФ да продължим да подобряваме възможностите за заетост и социално приобщаване и да насърчаваме образованието, уменията и ученето през целия живот на българските граждани и гражданите на ЕС като цяло, добави тя.