Дългото майчинство е извоювано право

Българското правителство очаква конкретни указания от Европейската комисия, дали да премахне правото на годишен платен отпуск за периода на използване на отпуск за отглеждане дете до двегодишна възраст. Това е моят коментар във връзка с искането на бизнеса времето, през което работникът е бил в родителски отпуск, да не се взема предвид при изчисляване на полагаемия годишен платен отпуск.

Колкото до другото искане на бизнеса - за намаляване на периода на платеното майчинство - политиката на правителството е да стимулира майките да се връщат по-бързо на работа, а не да ги санкционира.

Мисията е възможна

В момента 681 деца и младежи са в институции. Домовете за медико-социални грижи на територията на страната са 15, като в тях се отглеждат 460 деца. 14 са Домовете за деца лишени от родителска грижа, в които са настанени 221 деца и младежи. Намалението на броя на децата в специализираните институции с 87 % (от 7 587 деца през 2010 г. до 681 през м. октомври 2018 г.) Само за година броят на децата и младежите в институционална грижа е намалял с 31%. В същото време са закрити 8 специализирани институции, чиято издръжка за функциониране е насочена към разширяване мрежата от социални услуги за деца в общността.

От Пловдив започна кампанията "Мисията е възможна". Няма различни деца, и е възможно да има бъдеще за всички. Днес се срещнах с три деца, които са били в приемни семейства и вече са млади хора, които работят и правят планове за бъдещето си.

Деинституционализацията означава много за обществеността, защото целта на нашата кампания е да покажем, че няма различни деца, а може да има различна грижа. Всички ние трябва да подкрепим децата, които поради някаква причина са изпаднали в състояние да живеят извън семейството си и да подкрепим хората, които се грижат за тях.

По данни на Бюрото по труда в секторите машиностроене, електротехника, медицина и транспорт делът на заетите позиции е 50%, а свободните работните места са над 1 400.

В четирите сектора недостигът на кадри е най-съществен. Най-големият интерес е в търсеното на електротехници и машиностроители.

Безработицата в момента е около 5.5%. От друга страна, предизвикателствата на пазара на труда са свързани с липсата на кадри. Няма работодател, който да не се оплаква от липсата на работна ръка. Праши се проучване, за да се изследва какви са причините тези професиите да не привличат младите хора и как да преодолеем това.

Размерът на финансирането е между 5 и 50 хил. лв. Стартиращите малки и средни предприятия ще имат по-облекчен достъп до европейски средства. 

През 2017 г. успешно стартира финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР 2014-2020“, с който бяха избрани 2 микрофинансиращи институции - „СИС кредит“ АД и „Микрофонд“ АД. Те са сключили 44 договора за микрокредитиране на обща стойност около 700 000 лева.

30 милн. лева от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси са отделени за развиване на патронажната грижа за самотни, възрастни хора в отдалечени места и за хора с увреждания. Изпълнихме още едно обещание.
През юни общините, в партньорство с болниците, ще могат да кандидатстват за проекти и да осигурят здравна и социална грижа по домовете на възрастни хора, самотни и трудноподвижни, хора с увреждания. Над 17 000 човека ще могат да получат почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 26 март – 20 април 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите с деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. След приключване на първия прием по проекта е наличен свободен финансов ресурс в размер малко над 8 млн. лв., в рамките на който ще бъдат одобрени и включени допустими родители, подали заявление за участие.

Социалната работа няма нужда от герои, а хора със сърца, които се грижат за децата. В последните 10 години много хора отдадоха знанията, труда си, сърцата си, за да променим живота на децата в старите институции от соц време. Имаме още много работа, но споделяйте филмчето за Къщата край морето, ако сте съмишленици!

Моята кауза по време на председателството е да съберем опита на НПО, местни власти и правителства за бъдещето на Европейския социален фонд

Международната конференция за бъдещето на Европейския социален фонд на тема „Инвестиции в хората – пътят напред“ ще се състои на 15-16 февруари в София Тех Парк. Форумът ще е ключов момент в процеса на консултации относно стратегическите и програмните аспекти на финансирането в областта на човешкия капитал.

Целта на конференцията е да се превърне в платформа за изразяване на позиции и идеи по темата, както и за идентифициране на основните тенденции за бъдещото финансиране на инвестициите в развитието на хората.

По няколко важни приоритета в социалната сфера ще работи България в рамките на председателството си на Съвета на ЕС. Сред тях са две директиви – за командироването на работници на територията на ЕС и за правата на хората с увреждания. Най-разгорещени се очаква да бъдат преговорите по директивата за командироването на работници, защото по въпроса страните от Източна и Западна Европа изказаха противоположни мнения.

Тази директива предполага, че в рамките на до 18 месеца има човек, който е командирован на територията на друга страна членка, при определени условия той трябва да получава същото възнаграждение и същите условия на труд.