Операцията „Услуги за ранно детско развитие“ цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. По процедурата се осигурява подкрепа за дейността на интегрирани услуги за ранно детско развитие, които са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства и бъдещи родители. Очакваме с удължаването на процедурата и увеличаването на бюджета близо 40 000 деца да получат подкрепа чрез социалните услуги.


Сред основните дейности са подкрепа за осигуряване на здравна консултация и дейности по превенция на заболяванията, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и ако не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства. По операция „Услуги за ранно детско развитие“ осигуряваме индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и подкрепяме дейността на семейните центрове за деца от 0 до 3 г. На бъдещи и настоящи родители се предоставят психологическа подкрепа и консултиране с цел формиране и развитие на родителски умения.

Операцията се фокусира върху формирането и развитието на родителски умения чрез семейно консултиране и подкрепа - повишаване на знанията и уменията на бъдещи и настоящи родители.

Подкрепата към родителите се подсилва и чрез операцията „Родители в заетост“. Поради големия интерес за участие, продължителността й се удължава до 2023 г., а бюджетът й се увеличава с 5 млн. лв. до 35 млн. лв. С увеличението на бюджета Агенцията по заетостта предвижда през есента на 2019 г. да обяви нов прием за набиране на заявления от страна на родители на малки деца. Очакванията са общо в процедурата да се включат 4 200 безработни лица, а 3 740 родители да бъдат подкрепени да се върнат на работното си място.


Операцията „Услуги за ранно детско развитие“ цели превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. По процедурата се осигурява подкрепа за дейността на интегрирани услуги за ранно детско развитие, които са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства и бъдещи родители. Очакваме с удължаването на процедурата и увеличаването на бюджета близо 40 000 деца да получат подкрепа чрез социалните услуги.

Сред основните дейности са подкрепа за осигуряване на здравна консултация и дейности по превенция на заболяванията, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и ако не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства. По операция „Услуги за ранно детско развитие“ осигуряваме индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания и подкрепяме дейността на семейните центрове за деца от 0 до 3 г. На бъдещи и настоящи родители се предоставят психологическа подкрепа и консултиране с цел формиране и развитие на родителски умения.