МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА

Мисията е възможна

В момента 681 деца и младежи са в институции. Домовете за медико-социални грижи на територията на страната са 15, като в тях се отглеждат 460 деца. 14 са Домовете за деца лишени от родителска грижа, в които са настанени 221 деца и младежи. Намалението на броя на децата в специализираните институции с 87 % (от 7 587 деца през 2010 г. до 681 през м. октомври 2018 г.) Само за година броят на децата и младежите в институционална грижа е намалял с 31%. В същото време са закрити 8 специализирани институции, чиято издръжка за функциониране е насочена към разширяване мрежата от социални услуги за деца в общността.

Към днешна дата имаме 614 функциониращи социални услуги в общността за деца, делегирани от държавата дейности, с капацитет 13 585 места, като от тях 50,7% са от резидентен тип: 306 броя, с капацитет 3 751 места. Днес функционират 271 ЦНСТ за деца/младежи с общ капацитет 3 419 места и заетост – 2 952 места. От тях 127 са ЦНСТ за деца с увреждания, с капацитет 1663 деца и реално настанени 1432 деца с увреждания.