Размерът на финансирането е между 5 и 50 хил. лв. Стартиращите малки и средни предприятия ще имат по-облекчен достъп до европейски средства. 

През 2017 г. успешно стартира финансовият инструмент „Микрокредитиране със споделен риск по ОПРЧР 2014-2020“, с който бяха избрани 2 микрофинансиращи институции - „СИС кредит“ АД и „Микрофонд“ АД. Те са сключили 44 договора за микрокредитиране на обща стойност около 700 000 лева.

Досега между 70 и 80% от парите за тези кредити се осигуряваха по европейската Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и се отпускаха с нулева лихва. Останалите 20-30% от кредита се осигуряваха от партнираща на Фонда на фондовете финансова институция. Върху това външно съфинансиране се начисляваше пазарна лихва.

Условията за кандидатстване за кредит се подобряват, така че да бъдат по-привлекателни и за самите финансови посредници. Със средства от ОПРЧР ще се осигурява до 90% от кредитния ресурс, а останалите минимум 10% ще се предоставят от финансовите посредници.  Очакванията са кредитите да се отпускат с ниски лихвени проценти. При сега действащите финансови инструменти лихвата е между 2,8 и 3%. Също така няма да има изискване за обезпечаване на отпуснатите средства.

Средствата по новия финансов инструмент, който работи вече половин година, целят насърчаване на предприемачеството. Допустимите кандидати за кредитиране са стартъпи, включително стартиращи компании на лица от уязвими групи - хора с увреждания, младежи до 29-годишна възраст, хора, безработни от над 6 месеца. Финансира се както придобиването на материални и нематериални активи, така и работна ръка за разширяване на дейността. Целта е да бъдат подкрепени предприемчиви хора. В населените места, където няма работодатели и все още безработицата е висока, това ще е добър механизъм да се стимулират младите хора да останат и да създадат своето малко предприятие

Готови са нови тръжни процедури за намиране на нови финансови партньори, които да съфинансират кредитите за стартъпите. Очаква се въпросните търгове да започнат през август. Предвидените средства са в размер на 26,4 млн. лв., като отпусканите кредити ще варират между 5 000 и 50 000 лв. и ще са за срок от 10 години. Първите 2 години ще бъдат гратисен период за погасяване на главницата по кредита.